Анкетьори събират информация за бюджетите на 90 домакинства в област Шумен

Националният статистически институт започва в началото на април провеждането на наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства, информират от Статистически изследвания – Шумен. Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година.

В него ще вземат участие 90 домакинства от област Шумен, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

В Шуменско изследването ще се проведе в 9 населени места – 4 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Върбица) и 5 села (Новосел, Бяла река, Тимарево, Вълнари и Върбяне). Наблюдението се осъществява от анкетьори-статистици, служители на Статистика – Шумен, които при посещението си в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: http://www.nsi.bg/bg/node/3168.

Подобни

Leave a Comment

11 + 11 =