БСП ще бори демографската криза с новата “Визия за България”

“Демографската катастрофа, заедно с бедността, нарастващите неравенства и регионалните диспропорции, са сред най-големите заплахи, пред които е изправено днес българското общество”, се казва в новата “Визия за България” на БСП.

За да бъдат спрени негативните демографски тенденции от БСП смятат, че е необходимо на първо място закрилата на семейството и децата да се превърнат в ценност за обществото и приоритет за държавата.

Вижте и някои от основните точки, по които ще работят от БСП, за да се справят с проблемите на демографската криза във “Визия за България”.

Основните причини за демографската криза са много ниската раждаемост, високата смъртност и миграцията.

Демографският проблем е нерешим без инвестиции за възходящо икономическо благосъстояние. Необходими са устойчив икономически растеж и стабилност, нарастване на икономическата активност и заетостта, ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, подобряване на социалната и териториална инфраструктура и околната среда. 

Възможни мерки:

Стимулиране на отговорното родителство. Подкрепа за работещите родители.

1.Въвеждане на семейното подоходно облагане – работещите родители да получават данъчни облекчения за всяко едно дете.

2.Въвеждане на диференцирани ставки на ДДС за детски храни и стоки, учебници и учебни помагала.

 • Съпътстващи услуги за гледане на дете и тяхната достъпност е силен мотив за семействата, когато решават дали да имат деца, или не.
 • Създаване на национална програма с участието на общините, за изграждане на детски ясли и градини, където има недостиг на места.
 • Ежегодно със Закона за държавния бюджет да се отделят нужните средства за реконструкция, модернизация и обзавеждане на училища, детски градини и ясли.
 • Отпадане на таксите за детски ясли и градини като техният размер следва да бъде включен във финансирането на делегираните от държавата дейности.
 • Подобряване на качеството на грижите в детските заведения чрез допълнителни субсидии от държавата и общините.
 • В случай на неосигурен достъп до детско заведение родителите да бъдат компенсирани от държавата.
 • Към университетите да се изградят центрове за гледане на малки деца на родители – студенти.
 • Родителите студенти да бъдат целево стимулирани материално и да имат по-лесни възможности за ползване на общежитие.
 • Държавата, през бюджетите на университетите, да осигури допълнителни средства за изплащане на стипендии на родители-студенти, отглеждащи малки деца.

3.Обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години на осигурените майки трябва да е не по-ниско от размера на минималната работна заплата.

4.Право за получаване на парично обезщетение, ако майката се върне предсрочно на работа – пълен размер до 1 година на детето и 50% от 1 до 2 години.

5.„Осигурителна почивка” за работодатели, осигуряващи заетост на родители с малки деца. Ако държавата иска да насърчи наемането на родители с малки деца, то нека тогава заплати осигурителните вноски за сметка на работодателя за всяка майка, която отглежда дете до постъпването му в първи клас. Възвращаемостта от подобна мярка надвишава разходите от нейното въвеждане – ще се повишат нивата на заетост на лица в трудоспособна възраст, ще намалеят разходите за социални плащания, ще се намали детската бедност.

6.Подкрепа за съвместяването на професионалните и семейните роли с функциите и отговорностите в домашна среда. Насърчаване на гъвкавите условия на труд – непълно и гъвкаво работно време, надомна и дистанционна работа. Намалено (гъвкаво) работно време за майките с деца от 1 до 3 години.

7.Актуализиране на семейните помощи в унисон с издръжката на семействата с деца. Нови критерии за по-ефективно и по-справедливо разпределение на детските добавки и семейните помощи като инструменти за подпомагане на семействата с деца в България. Обвързване на семейните помощи със социалните услуги и с цялостна оценка на грижите за детето в семейството.

8.Подкрепа за самотните майки, съпроводена със система за откриване и регистриране на съжителстващите двойки, които са във фактически брак (но не са счели за изгодно да го сключат), като целта е да се избегнат злоупотреби със социални помощи за самотни родители.

Осигуряване на условия за висок обхват на децата в образователната система, качественно образование и професионална квалификация.

1.Въвеждане на диференциран подход за размера на детските добавки, съобразен с посещението, успеха в училище и преминаването в по-висока степен на образование.

2.Образователна интеграция и реинтеграция.

 • Идентифициране на ранно отпадналите от училище, реинтеграция и задържането им в образователната система.
 • Изравняване качеството на образованието в големите и малките населени места.
 • Допълнителна (целодневна) работа с децата.
 • Продължаване на процесите на десегрегация в образованието.
 • Стимулиране на семейства с деца, посещаващи общински и държавни детски заведения и училища.
 • Осигуряване на средства за началото на учебната година, за деца до 16 години от бедни семейства.
 • Безплатни учебници и учебни материали, покриване на транспортните разходи за всички ученици от средното образование.

3.Насочване на усилия, за да се даде „втори шанс” на младежите, които са напуснали преждевременно образователната система, да се интегрират в обществото. Повторно включване в образователната система и публична подкрепа за намиране и задържане на работа.

4.Увеличаване средствата по Националния план за действие по заетостта. Развитие на програмите за стажуване, чиракуване и субсидирана заетост за млади хора. Програми за алтернативни грижи за деца – почасова грижа, програми за осигуряване на заетост за безработни лица над 55-годишна възраст за подпомагане отглеждането на деца на заети семейства, дневни центрове и др.

Условия за отглеждане на здрави български деца

 1. Осигуреност на всяка община със звена за навременна, достъпна и качествена педиатрична и акушеро-гинекологична помощ, оборудвани с високотехнологична медицинска техника и специалисти.
 2. Увеличаване на финансовите средства за първичната извънболнична помощ с цел повишаване на ефекта от женската и детска консултации.
 3. Обвързване на пренеталната диагностика с изплащане на обезщетенията и помощите при бременност и раждане.

4.Целеви програми за здравна просвета и култура на хранене на децата, бременните и родилките.

 1. Разширяване на обхвата на извънболничната дентална помощ в посока профилактика на оралните заболявания на децата от 0 до 18-годишна възраст.
 2. Стимули за специализация и професионално израстване на медицинските кадри с педиатрична и АГ профили.
 3. Специализирани програми за повишаване на сексуалната култура на учениците и младите хора и прилагане на семейното планиране при осъществяване на репродуктивните им нагласи.
 4. Държавна политика за подпомагане (финансово, образователно и т.н) за лекуване на всички форми на стерилитет. Включване на лечението на безплодието като клинични пътеки, финансирани от Здравната каса.
 5. Осигуряване на необходимите финансови средства за продкрепа на семействата за раждане на дете чрез метода асистирана репродукция.
 6. Мерки за стриктно прилагане на действащото законодателство при ранните раждания от малолетни майки.
 7. Засилване на контрола за прилагане на законодателството за защита на труда на жените и майчинството.

Подобни

Leave a Comment

eight + fifteen =