Гл.инсп. Красимир Колев: От началото на годината до момента на територията на Област Шумен за възникнали 709 произшествия

От началото на годината до момента на територията на Област Шумен за възникнали 709 произшествия. Пожарите са 468 – 98 с материални загуби и 370 в сухи треви и отпадъчни материали. 199 са аварийно-спасителните дейности, 20 дежурства с противопожарна техника, 18 помощи на съседни служби и 4 лъжливи сигнала.

Само през месец март пожарите са 157, като 137 са в сухи треви и отпадъчни материали в полския и горски фонд.

Във връзка с усложнената пожарна обстановка през март и за ограничаване броя на пожарите е проведено е извънредно заседание.  На 15.03.2019 год. на оперативната група към щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на Област Шумен. По утвърден от Областния управител на Област Шумен график с изх. № 08-00-8 от 15.03.2019 г. с участието на заместник областния управител, директора на РДПБЗН, както и експерти от РДПБЗН и РИОСВ са проведени работни срещи във всички общини.

На срещите присъстваха кметове и кметски наместници, началниците на Общински служби земеделие, началниците на съответните РУ-МВР началниците на РСПБЗН –Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново, ръководители на ЕР към „В и К-Шумен” ООД, директорите на ТП „Държавни горски стопанства”. Разисквани са въпроси относно подготовката на общините и предприемането на превантивни мерки за недопускане възникването и намаляване броя на полските и горски пожари.

След проведените срещи е издадена Заповед № РД 15-29 от 20.03.2019 год., от Областния управител на Област Шумен, с която се определя за пожароопасен сезон в горите, периода от 25.03.2019 год. до 30.10.2019 год.

Кметовете на общини са издали свои заповеди.

Заповед № РД 15-29 от 20.03.2019 год., Областния управител на Област Шумен, с която се определя за пожароопасен сезон в горите, както и заповедите на кмета на Община Шумен, Община Нови пазар, за определяне мерките за осигуряване пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон на територията на общините,  са връчени срещу подпис на кметовете и кметските наместници на населени места, със задължението да ги разгласят и разяснят на населението за спазването на противопожарните мерки за недопускане на пожари.

Запознати са ръководителите на ЕР по общини към „В и К-Шумен” ООД , отговорници МИР към Енерго – Про Мрежи” АД, мениджър сервизен център 3 „Овергаз Мрежи” АД, председателя на СЛР., Аресгаз.

Цитираните по-горе заповеди са публикувани на официалната интернет страница на Общините са разлепени на определени за целта  табла по кметства.

На срещите се дадоха инструкции, относно спазването на противопожарните изисквания по Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.2014 год., Наредба № 8/11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Напомнено бе за спазване на разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, задълженията на земеделските производители, по отношение на чл.6, ал.1, т.2, забраняващ изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделски земи, чл.36 Наредба № 8/11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари от  задължаващ ги стопанисвайки земеделски култури и трайни насаждения, разположени в горски територии или граничещи с тях , да ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м., изградена в територията за земеделско ползване, както и чл.37 от същата наредба, който не допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м., както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 метра от границите на горските територии.

Извършени са и 25 съвместни проверки със служители от РУ, като са установени 6 лица палили сухи треви. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения. Наложени глоби по 200 лева.

За пожар, причинен от изгаряне на сухи треви и обхванал иглолистна и широколистна гора на 10.03.2019 г. в с. Живково е заведено досъдебно производство.

В следствие на предприетата кампания за ограничаване на пожарите в полския и горски фонд, от началото на април до момента са възникнали общо 120 пожара, като тези в сухи треви и отпадъчни материали са 82. Това е с 55 по-малко само от възникналите през месец март.

Служителите на РДПБЗН – Шумен съвместно със служителите от ОДМВР – Шумен ще осъществяват съвместна дейност и засилен контрол по време на жътвената кампания и пожароопасния сезон за недопускане на пожари в полския и горски фонд.

Подобни

Leave a Comment

1 × 3 =