Гражданите на Шумен – лидери по информираност и загриженост за околната среда

Шумен (следван от Варна и Добрич) е изявен лидер по показателите за информираност и загриженост за околната среда.  Резултатите са от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци, проведено през 2020-та в 6 български града, като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен, която работи в града за поредна година. Местен партньор е Фондация Подобри, а като част от програмата в града бе изградена познатата на всички местни жители Младежка сфера.

Проучването търси отговори на въпросите дали гражданите са склонни да участват активно в опазването на чистотата в града, да рециклират отпадъците си и да променят поведението си. Според извадката, над 90% са   жителите на Шумен, които прилагат в ежедневието си част от принципите за живот #БезОтпадъци. Много от тях събират и изхвърлят разделно отпадъците, намаляват използването на пластмаса за еднократна употреба, говорят активно в семейството си по темата, много добре са запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и са по-непримирими към замърсяването и безразборното замърсяване. За сравнение с другите градове, част от проучването: относителни ниски стойности по отделни показатели са регистрирани в Силистра, Асеновград и Пловдив.

Изследването измери и личното участие на гражданите в различни инициативи по събиране на отпадъци и опазване на околната среда като важен индикатор за екологосъобразно поведение. Редовно участват в събирането на отпадъци, замърсяващи парковете, кварталните градинки и други публични места общо 18,7% от населението на шестте града, по-рядко правят това 35,5%, а големият дял от 45,7% никога не са участвали в такива инициативи. Гражданите на Шумен отново водят и по този показател с 70% активни граждани.

Във връзка с осъзнаване на важността на опазването на околната среда и съответно опасността и вредата от отпадъците Шумен е лидер с дял от над 90% от гражданите, запознати с последиците от замърсяването на околната среда. В тази група по-често попадат хора с висше образование, самонаети и хора с високи доходи (с дялове 49% при 37% за цялата съвкупност). Жителите на града водят и в усилията да прилагат разделното събиране на отпадъци с общ дял от 69,7%, като 38,4% винаги търсят възможност за това. Що се отнася до разделното събиране на отпадъци в семейството, то тук отново водят Шумен и Силистра, където половината от гражданите правят това редовно, и други 29% по-рядко. Това означава че три от четири домакинства в тези два града практикуват разделно събиране на отпадъците.

По индикатора в раздел Данни за личното екологосъобразно поведение, проучването показва, че склонността да се използват бутилки за еднократна употреба е широко разпространена в изследваните градове, като за повечето градове този дял е около и над 50%, с изключение отново на Шумен – 72% от неговите граждани декларират стремеж да използват бутилки за многократна употреба, следвани от гражданите на Пловдив с дял от 51,6%. Шуменци са тези, които са заявили, че избягват да използват пластмасови бутилки за еднократна употреба, а на 70% от анкетираните са заявили, че използват торби за многократна употреба при пазаруване.

Подобни

Leave a Comment

two × five =