Деца в риск откриват силните си страни и планират по-добър живот с помощта на специалисти

Вече трети месец около 40 деца и младежи, които са настанени и живеят в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Кризисния център в Шумен променят своето ежедневие и бъдеще, подкрепени от обучени специалисти.

Това става възможно чрез проекта „Ключ към бъдеще“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, чийто период на изпълнение е 24 месеца и ще продължи до 30.06.2020г.

Проектът се изпълнява от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с подкрепата на Община Шумен. Освен община Шумен той обхваща Столична община и община Стара Загора. Целта му е насърчаване и развитие на мерки за социално включване на деца и младежи в риск, настанени в резидентни услуги. Два пъти седмично се осъществяват групови и индивидуални срещи с децата, които споделят лични истории, житейските си гледни точки, рискове.

Звездица Ковачева, ръководител на Проекта обясни, че децата са уязвими, защото живеят извън семейство, имат комплексни проблеми, свързани с трудното им минало, болезнени раздели от най-ранна детска възраст, неглижиране и отхвърляне в семейството, неприемане от общността, насилие, трафик и други.

Екип от експерти от ИСДП предложи цялостен подход за посрещане и справяне с комплексните потребности, а именно дългосрочна, интензивна, последователна работа с децата. Програмите са създадени, за да подпомогнат осмислянето на собствената житейска история, разбиране и приемане на трудностите, справянето с тях, подобряване на емоционалното състояние, да развиват образователното и социално развитие, да насочат към  разкриване и използване на силните страни в характера и намиране на смисъл и развитие в бъдещия самостоятелен живот.

Подобни

Leave a Comment

17 + 17 =