Днес е Общото събрание на акционерите в Алкомет АД

Алкомет АД-Шумен свиква Общо събрание на акционерите днес, в 14.00 ч., в гр. Шумен, пише Investor.bg. Събранието, което ще се проведе във Втора индустриална зона, е със следния дневен ред:

– Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
– Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
– Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
– Избор на регистриран одитор;
– Доклад на Одитния комитет;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2017г. в размер на 15 429 529.50 лв. се разпределя както следва: сума в размер на 4 628 858.85 лв. да се разпредели като дивидент, а останалите 10 800 670.65 лева  да се отнесат като неразпределена печалба;

– При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.

Подобни

Leave a Comment

four × five =