Държавата отделя 2 милиона лева през тази година за изкупуването на частни гори

Държавата отделя 2 милиона лева през тази година за изкупуването на частни гори, като кампанията стартира от утре /4 февруари/. Със сумата ще разполагат шестте държавни предприятия, които ще приемат документи от собствениците, а във всяко едно териториално поделение има служител, който ще оказва съдействие на собственици на гори, които желаят държавата да им ги купи.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не по-голяма от 30 декара. Това ще позволи купуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти под 1 дка, в случай че такава е площта на имота при възстановяване на собствеността му. Държавата няма да купува гори, които са били предмет на покупко-продажба или заменка през последните 2 години.

Собствениците на гори, които желаят държавата да им ги купи, трябва да подадат заявление до 7 май 2021 г. Това ще става както на място в съответното държавно предприятие или горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер. За СИДП документи ще се приемат в сградата на Централно управление на улица „Петра“ 1 в Шумен или в 18 териториални поделения в областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич. Повече информация желаещите могат да получат на телефон 054/ 833 123 или в стопанствата, като на сайта на предприятието могат да открият телефон на служителите от всяко едно поделение отговорни за кампанията.

Към заявлението продавачът трябва да приложи копия на документ за собственост, на актуална скица на имота, на удостоверение за наследници /при починал собственик/. За облекчение на собствениците от тази година се изисква единствено скица на поземления имот по кадастрална карта или картата на възстановената собственост. Към документите трябва да е приложен запечатан непрозрачен плик с цената, която собственикът иска за имота. Постъпилите заявления се оценяват от комисия, като най-много точки – 30 носи имот, ако граничи с държавни гори, а 15 точки – ако площта на масива е до 5 декара. Терените, одобрени на първия етап, ще бъдат оценени от лицензирани оценители. До втория етап се допускат тези, чиято цена, обявена от собственика, е най-близка до тази на оценителя.

През 2020 г. в Североизточна България най-много заявления за продажба на частни гори са постъпили от собственици от област Търговище.

Подобни

Leave a Comment

5 × 5 =