Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) се отзоваха незабавно на сигнал от жител на  град Каспичан за замърсяване на река Провадийска в участъка на фабрика Крис Ойл 97 ЕООД. Сигналът, беше изпратен до община Каспичан, ВиК- Шумен, регионалната екоинспекция и БДЧР и в него се казва, че от тръбата на предприятието се излива вода с бял цвят и пяна, която се влива в реката.

При огледа експертите констатираха, че по брега на реката в района около точката на заустване на отпадъчни води от предприятието се наблюдава бяло вещество, което образува пенест слой по повърхността на реката. Бяха взети водни проби от точката на заустване от обекта, замърсител и три проби от повърхностната вода на р. Провадийска – преди, от мястото на заустване и на около 100 м. след точката на заустване.

Дадени са две предписания от страна на РИОСВ. Първото е да се преустанови изтичането на непречистени води в река Провадийска, а второто да се предприемат
мерки за почистване на бялото вещество от бреговете в района около точката на заустване на отпадъчни води от предприятието. По предписание на БДЧР замърсителят трябва да почисти речните брегове от замърсените с мазнини участъци в района на
фабриката. След анализ на резултатите от водните проби РИОСВ-Шумен своевременно ще предприеме последващи действия относно замърсителя.

 

Подобни

Leave a Comment

three + twelve =