Ето и равносметката по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ШУМЕН“

Дата на сключване на договора:  11-12-2015 г.

Дата на стартиране на проекта:  01.02.2016 г. за срок от 22 месеца, бюджет 499 830 лв. и изискване за включване на 200 лица – възрастни и деца с увреждания, за обгрижването на които са назначени 23 щатни бройки „домашен помощник“ и 15 щатни бройки „личен асистент“. Първоначално проектът е предвиден за приключване на 30.11.2017 г., като основната дейност по предоставяне на услугите приключва един месец по-рано – на 31.10.2017 г.

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания, деца и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от социалното изключване.

През м. юни – 2016 г., поради реализирани икономии от 6 000 000 лв. по схемата „Независим живот“, 16 общини в България са определени да получат допълнителен безвъзмезден финансов ресурс от 375 000 лв. За получаването им бяха обявени нови процедури по кандидатстване и оценяване, които продължиха до края на м. октомври -2016 година. В рамките на този срок екипът за организация и управление разработи ново техническо и финансово предложение, на базата на което на 23.11.2016 г. беше сключено Допълнителното споразумение между ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Община Шумен за получаване на допълнителна безвъзмездна финансова помощ и общият бюджет на проекта е увеличен на 874 830.00 лв.

Допълнителното финансиране е фокусирано основно върху услугите, предоставяни на потребителите, поради което щатните бройки се увеличават от 23 на 45 в услугата „домашен помощник“ и от 15 на 40 в услугата „личен асистент“, а изискването е за включване на 400 лица потребители на услугите – деца и възрастни хора с увреждания. По проекта са създадени общо 4 щатни бройки за дейността „социален работник“, като всеки от служителите работи средно с по 100 потребители.

В проекта са предоставяни и интегрирани услуги: здравни грижи – мерене на кръвно, обработване и превързване на рани, мускулни манипулации, предоставяни от 3 медицински сестри, и психологическа подкрепа и консултации, предоставяни от психолог.

Поради реализирани спестявания на 10.10.2017 година между Община Шумен и ОП РЧР беше подписано допълнително споразумение за удължаване на проекта до 31.01.2018 година и реализиране на основната дейност до 31.12.2017 година.

Преминалите потребители през периода на изпълнение на целия проект са 514 лица.

Преминалите служители през периода на изпълнение на целия проект са 162, от които 66 на длъжност „домашен помощник“ и  96 лица на длъжност „личен асистент“.

В град Шумен и в 18 села на Община Шумен са предоставяни услугите „домашен помощник“ и „личен асистен“ през периода на цялото протичане на проекта.

Села:

 • Струйно;
 • Велино;
 • Градище;
 • Черенча;
 • Вехтово;
 • Васил Друмев;
 • Средня;
 • Новосел;
 • Кладенец;
 • Салманово;
 • Илия Блъсково;
 • Благово;
 • Мараш;
 • Ветрище;
 • Друмево;
 • Дибич;
 • Ивански;
 • Панайот Волово.

35 са децата, получавали услугата „личен асистент“ по време на цялото протичане на проекта, като  22 от  тях са получавали  услугата „личен асистент“ към 31.12.2017г. На деца услугата „домашен помощник“ не се предоставя.

Две са децата от села на територията на Община Шумен, които са обслужвани по проекта.

342 са потребителите, получавали услуги по проекта към  31.12.2017 година.

 

Подобни

Leave a Comment

16 − 4 =