Изпълнението на Пречиствателната станция за питейни води върви по график

„Към момента строителството на пречиствателната станция за питейни води върви по график“ , каза главният инженер на ВиК – Шумен, Стоян Владимиров.

„ Изпълнителят работи успоредно по няколко обекта“, добави инж. Владимиров.

В най-напреднала фаза е подобект „ Заустващ колектор“, като предстои стартиране на бреговото заустване.
От подобект Сграда „Отводняване и реагентно за технологични отпадъчни води / ТОВ/ вече е изграден силоза за утайки и са изпълнени вертикалите до кота + 3,45 м. Завършен е нулевият цикъл на Подобект „ Хлораторно“ .

Изпълнен е подложния бетон под дъното контактния резервоар на изхода на пречиствателната станция и се работи по помпената станция; армират се стените до кота – 3,95 м. Обемът на контактния резервоар е 1350 куб. м. Към контактния резервоар има помпена станция за препомпване на пречистените води.

Приключва нулевият цикъл на „Административна сграда“ . Стартират изкопни работи по подобекти сгради “Решетки и сита” и “Филтърен корпус”. За тях е доставен и монтиран още един кулокран с височина 24м и дължина на стрелата 50м.

Стойността на новата пречиствателна станция за питейни води е около 21 милиона лева, а строителните работи на обекта започнаха на 07.11. 2020 г и са предвидени да завършат в началото на 2022 г.

Модерното съоръжение ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/ сек при нормален режим
на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Към пречиствателната станция е предвидена модерна лаборатория,  която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода.

Подобни

Leave a Comment

two + seventeen =