Кметът на Шумен и екипа му дадоха отчет за втората година от мандата си

На пресконференция днес, кметът на Шумен Любомир Христов и екипа му отчетоха резултатите от втората година от управлението си.

“Две години управление не са малко, разбира се, но са недостатъчни за мащабни промени в цялостния облик на общината. Ако преди една година казахме, че сме се постарали да положим добра основа за обновяването на нашия град, днес вече можем да посочим и добрите примери в областта на икономическото възраждане и индустриалното развитие, благоустрояването на градската среда, подобряването на социалната, образователната, културната  инфраструктура и реализирането на нови политики за развитие”, коментира Любомир Христов.

Ускорено икономическо развитие

Индустриален парк – Шумен

Седем нови инвеститори изграждат свои производствени мощности на територията на Индустриалния парк.

Заводът на турската Enpay, специализирана в производството на изолационни материали за електротехническата промишленост, вече работи. Производствената база на “Камбро озей БГ”, дъщерна компания на американската Cambro за оборудване на ресторанти и търговски обекти, ще бъде завършена през следващата година.

Още пет нови предприятия са в процес на проектиране и строителство.

Заедно с британското дружество DS Smith и българските “Херти – М” и “Артемис”, които развиват дейност на територията на индустриалната зона,  инвеститорите в Индустриалния парк до момента са девет.

Пред завършване е заводът за производство на медни проводници на „Саркуйсан холдинг“.

Само преди дни в Шумен бе открит нов строителен хипермаркет в Шумен от веригата “Практикер”. Заедно с инвестицията за изграждане на магазина и благоустрояване на терена компанията построи и две нови кръгови кръстовища, подарък за града.

Създаването на добър инвестиционен климат стимулира и утвърдените производители в района да продължават да правят мащабни инвестиции.

Едно от задължителните условия за успеха на общинското управление е провеждането на стабилна финансова политика и строга бюджетна дисциплина. На презентацията ще видите по-важните финансови показатели.

Финансова политика

Постъпленията от собствени приходи по бюджета на общината за деветмесечието са в размер на 22 928 530 лева или 86 % от годишните разчети. В сравнение с 2016 г. са събрани с 5 196 496 лева повече.

Събраните приходи от данъци са в размер на 7 531 133 лева или 76% от планиране средства по бюджета.

Приходите от общински такси са 6 917 548 или 83% от планираните средства по бюджета.

Приходите от такса битови отпадъци са в размер на 5 366 615 лева или 83% от планираните средства по бюджета.

Увеличената събираемост на местните данъци, такси и глоби е в резултат на предприетите действия за засилване на контрола от страна на общинската администрация.

От началото на нашия мандат през 2016-та и 2017-та година са изплатени 14 177 627 лева за погасяване на кредитите на общината. Към месец септември 2017 г. общинският дълг вече е в размер на 12 207 846  лева. За сравнение – към 1 ноември 2015 г. дългът е бил 25 141 253 лева.

Със средства от общинския бюджет към момента са платени 5 659 165 лева задължения за предходни години, санкции по проекти и загубени дела преди месец ноември 2016 г.

 Мащабни инфраструктурни обекти

„Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен“ по проект BG16M1OP002-1.005-0008 “Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза”.

След успешното фазиране на проекта строителството на ПСОВ беше завършено и през 2017 година обектът е предаден за управление на ВиК- оператора.

Готов е работният проект за изграждане на ПСПВ. Средствата за него в размер на 400 хил.лв. бяха отпуснати от държавния бюджет.

Избрана е нова площадка за пречиствателна станция, което даде възможност да се ускори целият подготвителен процес и да се намали необходимият финансов ресурс за строителството на Пречиствателна станция за питейна вода. Извършени са всички съгласувателни и отчуждителни процедури, издадено е строително разрешение и се надяваме да направим първата копка още през следващата година.

Завършва монтирането на покривната конструкция на “Арена Шумен”. Едновременно с това се извършват довършителните работи в помещенията на закрито. В момента се нарежда паважът за паркоместата. Започна асфалтиране и озеленяване на терена.

Строителството започна през месец февруари тази година. Министерският съвет гласува осем милиона лева за изграждане на многофункционалната спортна зала и 500 000 лева за проектиране на модерното съоръжение. В края на 2017 строителните работи са пред завършване. Предстои изграждане на нов жилищен комплекс, хотел, кинозала, игрища на открито, детски площадки, алеи за отдих и др.

27 жилищни сгради ще бъдат реновирани по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Към момента приключи санирането на 11 блока. Други 9 са на различен етап на изпълнение на строителните дейности, които трябва да завършат до края на тази година. Предстои обявяване на изпълнителите на СМР на още  седем многофамилни жилищни сгради. Строителните дейности за тях ще започнат през следващата година, а общата сума е близо 26 милиона лева.

Европейски проекти

 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ на стойност 7 178 080,96лв. финансиран по ОПРР 2014-2020. Обектите по проекта, включени в Инвестиционната програма, са: 1. Градска среда. Обща стойност – 7 178 080,97 лв.

Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари (вкл. улично осветление) в района на кв. “Тракия” (11 бр. улици) на стойност 2 539 032.27 лв.

Рехабилитация на ул. „Тича” на стойност 2 031 968.85 лв.

Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД на стойност 666 718.54 лв.

Благоустрояване на района около кръстовището на ул. „Станционна”, бул. „Симеон Велики” (в т.ч. тротоари, вътрешно-квартални алеи, площадки, осветление) – стойност 1 292 705.00 лв.

Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоар в района на ул.”Съединение“ (в т.ч. улично осветление и озеленяване) от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебната палата на стойност 647 656.30 лв.

Проведени са обществените поръчки за възлагане на СМР по проекта, към настоящия момент се сключват договорите за изпълнение на дейностите.

„Подобряване на образователната инфраструктура на град Шумен“ на стойност 13 041 080,00 лв., финансиран по ОПРР 2014-2020. Проектът включва извършване на мерки за енергийна ефективност на следните училища, включени в Инвестиционната програма:

СОУ „Васил Левски” – стойност 3 488 990.00 лв.

СОУ „Трайко Симеонов” – стойност 4 823 750.00 лв.

НУ „Илия Рашков Блъсков” – стойност 1 089 600.00 лв.

СОУ „Панайот Волов” – стойност 3 318 740.00 лв.

“Газификация на детска ясла “Тракийче”, детска градина “Дружба” и ДГ “Братя Грим”, финансиран по процедура BG 04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

„Повишаване на енергийната ефективност в социални заведения в гр. Шумен“ по мярка 1, Грантова схема BG 04-02-03 Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. В проекта допълнително бяха включени ДГ „Космонавт“ /филиал/ и ДГ „Пролетна дъга“. Изпълнението на дейностите приключи през м. април 2017г. Общата стойност на двата проекта е 804 455,87лв.

 Разработено е и предстои да бъде подадено проектното предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО – Шумен“ с обща прогнозна стойност на безвъзмездната финансова помощ 12 126 891.76 лв.

 Подписан е Административен договор за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16М1ОР002-5.002-0007-С01/07.06.2017г. по проектно предложение „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ на стойност 97 456,40лв финансиран по ОПОС 2014-2020.

Строителство

Ремонт на уличната мрежа и изграждане на паркоместа. 

Авариен ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Шумен на стойност 720 000 лева.

Частичен ремонт на бул. „Симеон Велики“ от кръстовището на ул. „Станционна“ до кръстовището на ул. „Люлебургас“ за 180 000 лева.

Текущ ремонт на общинската пътна мрежа и текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Шумен по две обособени позиции – 1 270 000 лева, който ще се изпълнява през следващата година.

Ремонт на уличната мрежа в кварталите “Дивдядово”, “Макак”, и “Мътница”.

Проектиране и строителство за основен ремонт на част от източния тротоар на ул.“Преслав“ на стойност  240 000 лева

В 17 села на общината са извършени строително-ремонтни дейности в читалища, детски градини, училища, социални домове и текущи ремонти на пътните настилки на обща стойност 348 629.00 лева. До края на година предстоят ремонтни дейности в други 9 села на общината.

Изградена е нова детска площадка на ул. „Шуменска комуна“. До края на годината ще бъдат завършени още две – на ул. „Панайот Волов“ 60 и в кв. „Боян Българанов“.

Приключва първият етап от внедряването на интегрираната географска информационна система. До края на годината в нея ще бъдат обхванати квартал „Тракия“ и Индустриалният парк.

С реализирането на мащабния проект по дигитализация на дейността на общината ще се предоставят по-качествени електронни услуги на гражданите и на бизнеса.

Изработен е Общ устройствен план на община Шумен, който ще даде възможност за определяне на териториалните приоритети за развитие на общината.

Издадени са 207 разрешения за строеж през тази година. 81 обекта вече са въведени в експлоатация.

 Общински предприятия

 Създаване на ОП “Чистота”, което пое управлението на Регионалното депо за неопасни отпадъции постепенно поема дейностите по сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване.

Част от общинските предприятия бяха преструктурирани с цел постигане на по-ефективна организация на дейността им и по-голяма оперативност при възлагане и изпълнение на дейностите.

ОП „Строителство и благоустройство“ пое изцяло дейностите по извършване на строително-ремонтните работи по общинските обекти, с което бяха спестени значителна част от планираните разходи.

 ОП „Паркове и обредна дейност“ изпълнява дейностите по озеленяване, поддържане на зелените площи, спортните съоръжения и детските площадки.

ОП „Общински жилища и имоти“. В предмета на дейност на предприятието   бяха включени управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост, търговски площи, организиране на базари и управление на спортни имоти.

600 хиляди лева повече приходи са реализирани за деветмесечието от дейността на общинските предприятия през 2017-та година.

Образование

Адаптиране на общинската нормативна уредба с държавната.

Въвеждане на система за прием в І-ви клас.

Механизъм за обхвата и обучението на подлежащите на задължително обучение.

Разработване система за делегиран бюджет.

Преструктуриране на образователните институции.

Технологично обновление на информационните потоци и образователни услуги.

Поддръжка на материалната база и образователната инфраструктура.

Устойчиво и балансирано финансиране на системата на образование в община Шумен.

Изпълнени ремонтни дейности за периода 2016-2017 г.

По Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа” на МОН е извършен цялостен ремонт на сградата на Шесто ОУ “Еньо Марковски” на обща стойност 157 867 лева, като 22 867 са собствени средства, включени в капиталовата програма на общината. 

Шесто основно училище е със статут на средищно училище. От септември 2017 година в него се обучават ученици от село Дибич, село Илия Блъсково, село Васил Друмево, село Благово и село Овчарово.

Изграждане на нов учебен център по проект “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”.

Обновяване на детския комплекс за новата група в основната сграда в ДГ “Пролетна дъга”, изграждане на нова спортна площадка, ремонти на филиалите на детското заведение.

Дейности по текущата поддръжка на образователната инфраструктура на стойност 132 000 лева.

Подмяна на отоплителни и ВиК инсталации, отводняване и изграждане на подпорна стена, ремонт на спортна площадка в ДГ “Чучулига”, ДГ “Щурче” и НУ “Княз Борис I” .  

“Газификация на детска ясла “Тракийче”, детска градина “Дружба” и ДГ  “Братя Грим”,  ДГ „Космонавт“ /филиал/ и ДГ „Пролетна дъга“.

Обновяване на образователна инфраструктура по ОП „Региони в растеж“.

 Култура, младежки дейности и спорт

Култура

Подобряване на условията за работа в културната инфраструктура.

Изграждане на нови културни пространства и обновяване на културната инфраструктура.

Нова експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 30-те години на ХХ век” беше подредена в комплекс „Авшарян”.  Имотът е предоставен на Регионалния исторически музей – Шумен и след извършен ремонт в него бяха представени експонати от отделите „Етнография” и „Нова история”.

Изцяло завършен със собствени средства Възрожденски комплекс, който вече посреща туристи.

Търсене на баланс между елитни, масови и субкултурни събития в календара на културните дейности.

Подкрепа за значими културни събития с национално и международно значение и дългогодишни традиции.

Международен конкурс „Панчо Владигеров“

Международен фестивал „Друмеви театрални празници – Нова българска драма“

Ученически хорови празници „Добри Войников“

Исторически фестивал “Доблест и слава”, възстановен след прекъсване от четири години.

Нови събития в културния календар на Община Шумен с амбицията да се превърнат в традиция и да се доразвият при всяко следващо издание.

Хаус парти

Първо издание на Шумен Рок фест, 2017

Шуменски художествени формации и школи получиха високо признание на утвърдени международни фестивали и конкурси. С 41 000 лева общината е подпомогнала тяхното участие в значими международни форуми.

Хор „Родни звуци“ завоюва две първи награди на Осмия международен фестивал с конкурсен характер „Магическите мостове на Виена и Прага“.

Хор „Бодра песен“ бе поканен да участва в Първия международен хоров фестивал „Леонардо да Винчи“ във Флоренция, Италия.

Ансамбъл „Мадара“  получи покана да участва в два международни фестивала в Черна гора и Португалия, а ансамбъл „Звънче“ покори публиката на международния детски фолклорен фестивал в Батуми, Грузия.

ФТС „Веселяче“  участва във Втори международен фолклорен конкурс в Рим, Италия.

АНПТ “Шумен” участва в Международния фолклорен фестивал в Бойковице, Чехия и беше специален гост за откриването на фестивала на щастието в Синоп, Турция.

Студиото по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК участва в международен пленер в Херсон, Украйна.

Студио по дърворезба към ЦПЛР-ОДК участва в Международен пленер по приложни изкуства в Македония.

Фонд „Култура“

43 проекта бяха реализирани с финансовата помощ на Общинския фонд “Култура”. С финансова помощ от общинския бюджет беше издаден каталог на съвременните шуменски художници. Разработен е и технически проект за доизграждане и оформяне на вътрешния интериор на къщите „Елеонори“, предвидени за художествена галерия на Шумен.

За първи път от години беше заделен финансов ресурс за извършване на ремонти на читалищни сгради и културни институции в общината.

Ремонт на покрива на Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров”. Направен бе ремонт на читалищните сгради в селата Средня, Градище, и Ивански.

Ремонт на покрива на НЧ „Тодор Петков“ и на компрометираните участъци по фасадата на сградата.

Община Шумен финансира част от дейностите по цялостно обновяване на зала „Сава Доброплодни“ в Народното читалище „Добри Войников“. Извършен е основен ремонт, изградена е нова отоплителна инсталация.

Възстановено беше културното сътрудничество с градове в чужбина и се реализираха съвместни творчески продукции и размяна на гостувания.

Подкрепа за развитие на културната дейност в читалищата и Младежкия дом. Финансиране на фестивални прояви, инициативи и творчески състави – Градски духов оркестър, АНПТ „Мадара“ и „Звънче“, АНПТ „Шумен“, “Магията на танца”, Национално ученическо състезание по дебати, Републикански турнир по спортни танци за Купа “Шумен” “Съзвездие”.

Младежки дейности

Политики за работа с младите хора и подпомагане на тяхната активност и инициативи.

Спорт

Подобряване на условията за спорт през 2017 година.

Арена Шумен

Възстановен спортен комплекс „Юнак“, изграден център за тенис на маса, газова инсталация за отопление в зала „Юнак“ на стойност 65 000 лева.

Нов център по борба в сградата на бившия Спортен диспансер.

Ремонт за зала „Младост“, подмяна на осветлението в спортен комплекс „Плиска“.

От началото на 2017-та година се прилагат нови правила за финансово подпомагане на спортните клубове, за реда и начина на ползване на общинските бази.

Събития от спортния календар, реализирани с финансовата подкрепа на Община Шумен.

600 000 лева заделя общината за финансиране дейността на спортните клубове и детско-юношеския спорт, както и за издръжка на спортните бази

Фестивал на мажоретния танц

„Весел старт“ – спортен празник на ДГ

Планинско рали „Валери Великов“

Международен турнир по конен спорт „Кабиюк“

Общински ученически игри

Рали „Стари столици“

Лекоатлетически крос „Златна есен“

Национално състезание по ориентиране за Купа Сивен

Републикански турнир по спортни танци за Купа Шумен

Постигнати високи спортни резултати

Спортен клуб по кикбокс „Шуменска крепост“ – 1 място Световно първенство мъже, две 2 места на Европейско първенство, 2 и 3 място Балканско първенство юноши

Спортен клуб по карате „Киокушин – Шумен“ – 3 място на Световно първенство девойки; 1 място Европейско първенство жени, 5 място Европейско първенство мъже, 7 първи места Държавни първенство

Спортен клуб „Ритмик“ – 3 място Европейско първенство за мажоретки /отбор/

Спортен клуб по карате „Киокушин“ – 3 място Европейско първенство кадети, 1 място – Европейско първенство юноши-старша възраст, 11 първи места Държавно първенство Фехтовална академия Волов – 11 златни медала от Държавни първенства при мъже и юноши.

 

 

Подобни

Leave a Comment

three × 3 =