Любомир Христов представи изпълнението на програмата си през третата година от мандата си

АКЦЕНТИ ОТ ОТЧЕТА

НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ШУМЕН
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

за 2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Измина още една година от мандата ми като кмет на Шумен. Това е повод както за равносметка, така и възможност отново да
благодаря на колегите от моя екип, на цялата общинска администрация и на шуменци за подкрепата при реализиране на
нашата управленска програма.

2018-та година беше изключително динамична. Продължихме да работим усилено за благоустрояването на Шумен, за подобряване на градската и образователната среда, за социалното и икономическото развитие на нашия град. Промяната е видима и ни задължава да следваме приоритетите си в тази посока още по-енергично и последователно. Предстои ни още много работа, ако искаме да наваксаме пропуснатото и истински да усетим, че живеем в един по-модерен, по-удобен и по-привлекателен град. Следваме целите си и ще продължим с още по-усърдни темпове обновяването на града, за да отговорим на очакванията на гражданите.

Икономическо развитие

Благодарение на общите ни усилия в Индустриалния парк са инвестирани вече близо 80 млн. лева за изграждане както на нови производственинмощности, така и за оформянето на новата подзона С. Тя се простира на площ от 590 дка, като за цялостното й завършване ще бъдат вложени около 6 млн. лв. Към момента в Индустриалния парк в Шумен има 19 инвеститори, като двама от тях са клас А. Като признание за активната работа по привличането на инвеститори Община Шумен получи почетна награда и кристален плакет за най -много инвестиции през 2017-та година на специална церемония „Инвеститор на годината“, организирана от Българската агенция за инвестиции.

                               

Извън територията на парка в Шумен вече работи нов завод за производство на медни проводници. Три от утвърдените както на национално, така и на световно равнище марки разширяват своите мощности, което е добър атестат за развитието на икономиката в района. Ще бъдат открити близо 1000 нови работни места.

Финансова политика

Бюджетът на Община Шумен към 31.10.2018 г. е изпълнен в размер на 58 673 883 лв. Постъпилите приходи за отчетния период са в размер на 22 609 425 лв., от тях: Данъчни приходи в размер 8 638 968 лв. или 83,23% от бюджетираните средства;
Неданъчни приходи в размер на 13 970 457 лв. или 67,54% от бюджетираните средства. В това число са и събраните в размер на 5 873 944 лв. (90,37%) средства от такса „Битови отпадъци“. Получените и предоставените трансфери за отчетния период са в размер на 38 414 817 лв. или 81,72% от планираните средства. Те са усвоени, както следва: За държавно делегирани дейности (училища, детски градини, детски ясли, социални услуги и други) – 34 636 810 лв. или 81,45% от плана за 2018 г.

За местни дейности (обща изравнителна субсидия и субсидия за капиталови разходи) – 3 778 007 или 84,21% от плана за 2018 г.
Към 31.10.2018 г. са направени разходи в размер на 58 673 883 лв., както следва:
• За държавно делегирани дейности – 33 963 149 лв.;
• За местни дейности – 23 656 168 лв.;
• За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 1 054 566 лв.
Община Шумен няма просрочени задължения. Предоставени са временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за средства от ЕС в размер на 2 130 114 лв., с което е обезпечено изпълнението на проектите, по които общината е бенефициент.

С въведения от 01.01.2018 г. делегиран бюджет в детските градини се постигна оптимизиране на разходите за издръжка.
С цел удобство и улеснение на гражданите през 2018 г. Община Шумен предостави нови начини за заплащане на местните данъци и такси чрез платежни посредници. Близо 5 000 граждани са платили по своите партиди местните си данъци и такса „Битови отпадъци“ по електронен път към 31 октомври 2018 г. Общинската данъчна служба и Центърът за информация и услуги бяха изцяло обновени. Отворени са допълнителни гишета, безкасовите плащания облекчиха работата на служителите и сложиха край на огромните опашки. Създадохме условия за обслужване на гражданите на едно гише в Общинската данъчна служба. Монтиран е КИОСК терминал, който подпомага комуникацията с гражданите и осигурява тяхното оптимално обслужване.

Нормално функционират всички бюджетни структури. Освен по-доброто изпълнение на приходите се отчита значително понижаване на разходите в частта на издръжката:
• Свиване на администратично-управленските разходи;
• Оптимизиране на дейноста чрез засилен финансов контрол на разходите на общинските предприятия;
През месец август 2018 г. Община Шумен погаси дългосрочен кредит към фонд „ФЛАГ“, като направената вноска е в размер на 2 856 975,75 лв. Заради доброто финансово управление на паричните потоци, въпреки неверифициране на средства по проекта

„Воден цикъл – втори етап“, Община Шумен получи отличен кредитен рейтинг и възможност за нов мостов кредит от фонда при запазен лихен процент от 2,53%. Извършени са плащания по дългове към финансови и търговски предприятия в
периода ноември 2015 – октомври 2018 г. в размер на 26 044 636 лв.

Оказана е финансова подкрепа с решение на Общинския съвет:
• 100 хил. лв. на МБАЛ – Шумен АД;

• 100 хил. лв. на Шумен – Пътнически автотранспорт ООД;

• 60 хил. лв. на ДКТ „Васил Друмев“;

• 40 хил. лв. на Симфониета Шумен;

Мащабни инфраструктурни обекти

Приключи строителството на многофункционалната спортна зала „Арена Шумен“. Върху площ от 21 декара изградихме парк с места за отдих, детска площадка и автоматизирана поливна система за поддържане на зелените площи. В района на парка засадихме близо 200 нови дръвчета. През тази година направихме още две нови кръгови кръстовища в Шумен на ул. „Марица”
и“Софийско шосе”, “Марица” и “Васил Друмев”. Разширихме уличното платно, изградихме нови тротоари, направихме
пешеходни пътеки, монтирахме ново осветление и модерни спирки със соларни панели, построихме и нова канализационна мрежа по улица “Перуника”.

    

Започна подмяната на уличното осветление в града. Реконструкцията е част от проекта за рехабилитация на уличното осветление на стойност близо 2 434 800 лева, заделени от общинския бюджет. По трасето от Пети километър към града започна полагането на новите кабели, а веднага след това ще се поставят и новите енергийно ефективни осветителни тела.
Едновременно се подменят и мантинелите в този участък. Обновяването на уличното осветление ще продължи по ул. „Марица“ след зала „Арена Шумен “ и от Томбул джамия по бул. „Симеон Велики“ към изхода за Варна.

През 2018 година завършва санирането на още 8 жилищни блока и към момента обновените по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са 20. Санирането на други седем блока ще приключи през следващата 2019-та година, като с тях ремонтираните в Шумен сгради по тази програма ще станат 27 на обща стойност 25 802 025 лева.

Предстои реконструкция на Дома за стари хора „ Д-р Стефан Смядовски“.Средствата в размер на 1 500 000 лева са осигурени от държавния бюджет, а срокът за изпълнение е шест месеца. Ще бъде направен ремонт на покривна конструкция, ще се изградят достъпна среда, топлоизолация, асансьор, стаи за домуващите и за персонала, санитарни възли, топла връзка между блоковете, помещения за медицинско обслужване и др. Предвижда се още през следващата година обитателите на Дома за стари
хора да бъдат преместени в новата сграда, която се намира на територията на бившето поделение на КЕЧ в кв.“Боян Българанов”. Изготвена е обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода. Документите се разглеждат в АОП.

Европейски проекти
Оперативна програма „Региони в растеж“

Приключиха строителните дейности по проекта “Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен” на стойност 7 178 080. 96 лева, които бяха вложени в подобряване на условията за живот и в обновяване на градската среда в Шумен. Направена беше цялостна рехабилитация на ул. “Тича”, благоустрояване на зелените площи до Диагностично-консултативния център I ЕООД, подмяна на тротоара на улица “Съединение” от Пенсионерски клуб No7 до Съдебната палата,
благоустрояване на квартал “Тракия” и кръстовището на бул. „Симеон Велики” и улица “Станционна”. В района на „Станционна“ и „Цар Освободител“ бяха засадени 160 нови дървета. Общо над 40 000 кв.м. паркове, тротоари, улици, междублокови пространства и детски площадки са рехабилитирани с пари от Оперативната програма “Региони в растеж”.

През месец май стартира изпълнението на дейностите по проекта “Подобряване на образователната инфраструктура на гр.Шумен”, който предвижда цялостно реновиране на четири училища в града на обща стойност 13 041 080, 00 лева. Основните строително -монтажни работи в СУ „Васил Левски ” и НУ „Илия Р. Блъсков ” вече приключиха, продължава обновяването на СУ „Трайко Симеонов ” и СУ „Панайот Волов”.

Предстои обявяването на обществена поръчка за строителството на нови социални жилища в кв. „Тракия“. Там ще бъдат изградени два жилищни блока с общо 50 апартамента в тях. Проектът е на стойност 2 929 500 лв.

Строителство и екология

11 улици в Шумен са изцяло асфалтирани през тази година. 14 отпредвидените са ремонтирани и изкърпени машинно. 1 110 000 лева бяха заделени от бюджета на Община Шумен за ремонтите на уличната мрежа през 2018 г. в града. Още над 185 000 лева от бюджета на общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ бяха вложени в ремонти по уличната мрежа и ръчно запълване на дупки. Извършихме основен ремонт на пътя Мътница – Царев брод, Царев брод – Велино за 250 000 лева,
заложени в общинския бюджет за тази година. Други 176 500 лева бяха вложени в ремонтите на уличната мрежа по селата на общината.

Направихме основен ремонт на ул. „Преслав“. Поставихме енергоспестяващо осветление край училищата, оформихме зелени площи и места за отдих. Изградихме нови тротоари и места за паркиране в участъкът бул. “Мадара ” до ул. “Съединение”. Нови тротоари и паркоместа бяха направени през тази година и на ул. „Стефан Изворски “ до ОУ„ Д-р Петър Берон “ ул. „Съединение“ срещу РУМ- а, на ул. „Марица“ над Кооперативния пазар, на ул.“Цар Освободител “ близо до ДКЦ1.

От началото на лятото са подновени други повече от 5 000 квадратни метра тротоарни настилки в различни райони на града. На места са ремонтирани само части от разрушените тротоари, а на други са извършени цялостна подмяна на плочките или ремонт с асфалтобетон за повече от 651 000 лева.

Извършихме основен ремонт и укрепване на покрива на спортна зала „Плиска “ над трите игрища по волейбол, баскетбол и хандбал, подменени са водосточните тръби и улуци. Проектът е на стойност 300 000 лева, а средствата са от бюджета на общината. През следващата година ще продължим ремонтните дейности и в останалите части на комплекс а.

12 детски площадки са изградени през тази година в Шумен. Направени са две спортни игрища за футбол и баскетбол. Построени са и три нови площадки за стрийт фитнес. Изграждането на нови детски и спортни площадки е част от общинската програма за благоустрояване. В продължение на три години общината ще отделя по 200 000 лева за тази цел.

До края на тази година ще бъдат газифицирани детските градини “Чучулига” и “Златна рибка ” и детската ясла “Буратино” на стойност 75 833 лева. След приключване на строителните работи всички детски градини и ясли в Шумен ще се отопляват на газ.
Започна реконструкцията на пространството около сградата на Съдебната палата в Шумен в размер на 500 000 лева. Средствата бяха предоставени на Шумен от държавния бюджет. Предвидено е реновиране на цялото площадно пространство пред палатата, саниране на зелената система в парка и изграждане на два водни елемента – шадраван и каскада.

Шест нови спирки бяха изградени през тази година. Две от тях са със соларни панели и с USB изход за зареждане на мобилни устройства. Модерните съоръжения се намират в района на „Арена Шумен “ и са част от
договора за изграждане на кръговите кръстовища до залата. Още една такава спирка ще бъде изградена веднага след моста по улица „Марица“ непосредствено до кръстовището с улица „Васил Друмев“. Други три нови спирки на стойност 24 000 лева, заделени от общинския бюджет за тази година, вече са поставени. Започна монтирането на покривната конструкция на новата спирка до Градската градина на площад „България“.

Изготвихме план за организация на движението на територията на Шумен и започнахме подновяването на пътната маркировка на уличната мрежа в града на стойност малко над 130 000 лв.Разработихме нова схема за разполагане на павилиони. Въведохме единен стандарт за осъвременена визия на новите 75 обекта. До края на 2018-та ще бъдат засадени общо над 800 нови дръвчета в Шумен през тази година. Близо 1000 тополови фиданки са засадени в землищата на различни села от общината.

Въведохме новата Географска информационна система, чрез която започнахме дигитализирането на процесите на регулация и дейностите по управление на устройството на територията на общината. За създаването на база данни към нея са оцифрени всички регулационни планове на гр.Шумен, както и всички преписки към тях за последните 50 години. През
2018 година е оцифрен обхват от 800 хектара, в които се включват 650 квартала, 60 местности и над 4600 частни изменения с документация към тях. Приключва работата по изготвянето на Общия устройствен план на община Шумен, който е съфинансиран от МРРБ. С него се определят зоните от територията на общината, на които може да се извършват строителни
дейности.

Общински предприятия

Общинското предприятие „Чистота“ вече е оборудвано с необходимата техника – специализиран автомобил за оросяване и измиване, фадрома, самосвал и три вариопреси на обща стойност 1 386 480 лв. Започна поетапното поставяне на съдовете за отпадъци тип „Бобър“. Община Шумен закупи 725 нови контейнера за смет на стойност 478 500 лв. От средата на лятото общинското предприятие пое сметосъбирането в северната част на града, поддръжката на местата за обществено ползване, автобусните спирки, спортните, детските площадки и тротоарите по главните улици. Към момента в него работят общо 90 души.

Монтирахме 14 нови видеокамери в района на “Арена Шумен” и 32 вътре в залата, където изградихме още един мониторингов център. Така общият брой на камерите става 119, а пунктовете на наблюдение – общо 5. Предвиждаме през следващата година да продължим точките за наблюдение в централната част на града и възловите кръстовища. Общинското предприятие „Стопанска
и охранителна дейност“ пое още няколко новоизградени обекта с камери за видеонаблюдение – „Открита библиотека – Сфера“, района пред ДКТ „Васил Друмев“ и вход-изход в района на Пети километър. ОП „Туризъм, публични прояви и атракции” отчита ръст на посетителите на МК „Създатели на българската държава” с 2,6% спрямо същия период на 2017 г. Запазва се тенденцията за увеличаване на индивидуалните посещения спрямо организираните. През 2018 г. се проведоха изнесени
церемонии за сключване на граждански брак, част от които за първи път във Възрожденския комплекс. Отвори врати „Чупката” – заведение, което беше полуразрушено и негодно за ползване дълги години.

Социална политика и здравеопазване

Продължава работата по проекта „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенцията за социално подпомагане в реализирането на проекта. До момента броят на приемните семейства в общината е 42, а настанените в приемни семейства деца са 53. Работата по проекта „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“ ще продължи до края на 2019-та година. Броят на децата, обслужени до момента, е 153, а родителите, ползващи услугата, са 99. От тази година 12 души работят на различни длъжности в администрацията и кметствата по селата по проект „Обучение и заетост за младите хора“ – II етап по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Агенцията по заетостта.

120 лица в нужда са подпомогнати по проекта “Осигуряване на топъл обяд в община Шумен”, който е с продължителност до края на 2019-та година. Трима души работят на длъжността „младши експерт“ в общинската администрация по програмата ”Старт в кариерата”, като продължителността на стажа е 9 месеца. На двама от тях е предложен трудов договор и те ще продължат професионалната си реализация в община Шумен. Осигурена е заетост за период от 24 месеца на 67 лица по проект “Обучение и заетост за хора с увреждания“, чиято цел е да интегрира и осигури заетост на пазара на труда на неактивни и безработни лица с трайни увреждания. 162 лица ползват услугата личен асистент и 273 лица се обгрижват от домашни помощници. Назначени са 144 лични асистенти и 42-ма домашни помощници.

Направихме ремонт и оборудвахме два нови кабинета и манипулационна в обновената здравна служба в село Ивански по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция “ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Закупихме нов автомобил за Центъра за социална рехабилитация и
интеграция на хора с физически увреждания. Ежегодно се заделят средства в размер на 100 000 лева от бюджета на Община Шумен за медицинска апаратура на МБАЛ– Шумен, АД.

Култура, младежки дейности и спорт

Общината продължава да подкрепя финансово и организационно утвърдени национални и международни събития, които се провеждат в Шумен. Успешно стартираха и нови събития, включени в културния календар през тази година. Намерението ни е Националният пленер по фотография „Шумен – познат и непознат“ и конкурсът „Детска мелодия на годината“ да влязат трайно в културния календар на общината. Концертът на Симфоничния оркестър на БНР и проф. Минчо Минчев по повод 25 години от създаването на Фондация „Панчо Владигеров“ и 13 март – рождената дата на големия български композитор, се превърна в едно от най-значимите културни събития през 2018 година в Шумен. 57 проекта бяха одобрени и финансирани от Общинския фонд „Култура“ на обща стойност 53 770 лв. Още 23 проекта ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на фонда в новото направление „Творчески Шумен“. Завърши работата по архитектурния проект за адаптация на сградите „Елеонора“ I и
„Елеонора“ II, съфинансиран от Фонд „Култура“. Проектът е представен за одобрение в Министерството на културата.
Приключи обновяването на къщата музей “Лайош Кошут“. Комплексът е изцяло реновиран и вече посреща посетители в една модерна и много по- привлекателна обстановка. Ремонтът е на стойност 40 000 лева, като по- голямата част са предоставени от унгарската държава, а останалите 14 хил. лв. – от Община Шумен.

И през тази година наши творчески формации– хор „Бодра песен“, ансамблите “Шумен”, “Веселяче”, “Звънче ” и танцовият състав “Луди млади” завоюваха призови места на престижни международни фестивали. Обновен е информационният център на НИАР „Мадара“ със средства от националната кампания „Ние обичаме България“. Резерватът вече посреща посетителите си с виртуална реалност, образователни игри, съвременна техника и оборудване. Регионалният исторически музей получи „Златен приз“ в категория „Съхранение и популяризиране на културното наследство “ на сп. „Туризъм и отдих“. РИМ -Шумен беше определен за Музей на годината за 2017 г. за организиране на временната експозиция „Градски бит“, разположена в комплекс „Авшарян“. Музеят бе отличен по време на връчването на наградите “Жива ” в Прага, Чехия за най -добър славянски музей и по
– специално за отношение към посетителите и отвореност към тях.

Изложбата „Светлописците на Шумен “ на Регионалния исторически музей Шумен бе отличена и по време на Панаира на музейните изложби в Русе за принос в популяризиране на нематериалното културно наследство. По идея на Общинския младежки съвет бе изградено ново културно пространство „Открита библиотека – Сфера “ пред Безистена. Съоръжението е направено по проект на Младежкия съвет, финансиран от фондация „БГ -Бъди активен“ с 10 000 лв.

Изготвена е нова стратегия за развитие на младежките дейности за следващите 5 години в община Шумен. Бюджетът за спортна дейност бе повишен с 20 000 лв., което допринесе за увеличаване на бюджетите на спортните клубове и разнообрази спортния
календар на общината. Бяха приети две нови наредби – Наредба за реда и условията за ползване на
спортни обекти и съоръжения общинска собственост и Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен, които допринесоха за създаване на по -добри условия за ползване на общинската спортна база и за финансиране на спортните клубове.

 

Подобни

Leave a Comment

eighteen − thirteen =