Млада майка от Шумен излиза с отворено писмо до министър, кмет, омбудсман и архитекти

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ

 

КОПИЕ ДО:

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н  БИСЕР ПЕТКОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

ОМБУДСМАНА НА ГРАД ШУМЕН

Г-Н ИВАН КАПРАЛОВ

РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ ОТ ОБЩИНА ШУМЕН

 

                                                                     ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  МИНИСТЪР,

Пиша от позицията на майка на малко дете, която ежедневно среща трудности при придвижването с количка в градската среда. Вярвам, че същите проблеми има всяка майка, която с количка преодолява стъпалата на сгради с важно обществено  и културно значение.

През 2017- година станах майка и започнах да гледам на придвижването си в града от друг ъгъл. Посещенията ми в културните институции на града и други обществени сгради е практически невъзможно, поради липсата на адаптирана среда за хора в неравностойно положение и майки с деца. Наблюдавам, че липсват рампи или асансьори, които да осигурят достъпа без придружител на горепосочените групи граждани. Не са спазени дори елементарните изисквания за безопасност на стъпалата /наличие на парапет, цветна маркировка и пр./ Изброявам тези институции, до които аз нямам достъп в качеството си на родител на малко дете:

  • Регионален исторически музей
  • Художествена галерия „Елена Карамихайлова“
  • Младежки дом- Шумен
  • Отдел „Закрила на детето“- Шумен
  • Омбудсман на град Шумен
  • Община Шумен /фронтална част на сградата/
  • Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ /фронтална част на сградата/
  • Народно читалище „Добри Войников“- 1856

С искането си за благоустройство на средата на горепосочените институции, се позовавам на НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В  СИЛА ОТ 14.07.2009 г. ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. / Обн. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г./

Чл. 1 гласи, че „ С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията) за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.“

Във връзка с гореизложеното напомням, че една от подцелите в стратегията за развитието на социалните услуги на територията на община Шумен за периода 2011 – 2016 година е била „Превенция на социалното изключване“. Специфична цел 1.4. гласи „Социалното включване и реализация на възрастни хора с увреждания в обичайната среда“, а специфична цел 1.6. е „Подкрепа на възрастните хора за подобряване качеството им на живот“. Изпълнени ли са в действителност тези цели и как е извършен мониторингът по тяхната реализация ? Организирана ли е била обществена дискусия по проблемите на родителите на малки деца и уязвимите групи хора, които споменах по- горе?

Господин министър, по силата на Вашите правомощия се надявам да съдействате за разрешаването на изложените проблеми, ако наистина вървим по пътя на европейските ценности и развитието на страната в тази посока.

 

С  УВАЖЕНИЕ:

ПОЛИНА КАРАДЖОВА

Подобни

Leave a Comment

five × 1 =