МТСП: Няма злоупотреби при строежа на къщи в Хитрино

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) осъществява регулярен мониторинг, предварителен, текущ и последващ контрол на изпълнението на проекта за социално подпомагане на населението на с. Хитрино за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.

Експерти на фонда извършват всеки месец проверки на място в Хитрино, при които правят контролни замервания на действително изпълнените строително-монтажни и строително-ремонтни работи. Това информира Министерство на труда и социалната политика.

Дейностите по проекта и тяхното отчитане са проверени от Инспектората и от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството през 2018 г. При тези проверки не са констатирани данни за нередности, нарушения или злоупотреби.

До момента не са отправяни жалби към ФСЗ от страна на собствениците, пострадали от инцидента. При проверките на документацията за СМР по проекта Фонд „Социална закрила“ следи за спазване на условието за изготвяне на количествено-стойностни сметки съгласно справочниците (книгите на СЕК „Строителни сметки и цени“) за цените в строителството по окрупнени показатели, съставени по статистически методи от браншови организации или специализирани експертни фирми на база сметки и статистически данни, които се съпоставят.

Съгласно правилата за изпълнение на проекта община Хитрино оценява материалните щети и изготвя оценки за всеки отделен случай. На тази база местният oбщински съвет одобрява списъци с нуждаещите се от помощ, както и конкретния вид и размер на помощта.

Към настоящия момент по Проекта са напълно приключени, проверени и отчетени следните дейности:

– дейност по еднократната помощ за наследниците на 7 починали лица, за която ФСЗ е одобрил разход за плащане в размер на 70 000 лв.;

– дейност по помощта за покриване на ежедневни разходи от първа необходимост,относима към 53подаденизаявления,  за която ФСЗ е одобрил разход за плащане в размер на 15 182 лв.;

– дейност по помощта за смяна на компрометирана дограма, относима към 244подаденизаявления,за която ФСЗ е одобрил разход за плащане в размер на 427 816лв.;

– дейност по помощта за разрушаване на опасни и негодни за обитаване сгради/постройки и за разчистване на терените, относима към 9подаденизаявления,за която ФСЗ е одобрил разход за плащане в размер на 38 446 лв.

Дейността по помощта за лечение и рехабилитация (относима към 13 подадени заявления) не е приключила, тъй като лечението и рехабилитацията на някои от заявителите продължава.

Все още не са приключили и дейностите по помощта за укрепване и възстановяване на жилищни сгради (относима към 140 подадени заявления) и по помощта за изграждане на нови жилищни сгради (относима към 12 подадени заявления), като при тях изпълнението на СМР/СРР ще продължи до крайния срок на Проекта (10.12.2018 г.).

За тези неприключили дейности, които се очаква да се финализират в края на годината и за които финансовият ресурс е общо 4 448 556 лв., звеното към ФСЗ стриктно следи за правомерното му разходване и за недопускане на надвишаването му, уточняват от МТСП.

 

 

 

 

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

14 − 2 =