Набелязаха мерките за противодействие на тероризма в Шумен

Под председателството на областния управител проф. Стефан Желев, вчера, в сградата на Областна администрация – Шумен се проведе работна среща във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за противодействие на тероризма и Националния план за противодействие на тероризма.

Пред представители на териториалните структури на министерства и ведомства, големи търговски вериги, лечебни и учебни заведения бяха представени основните нормативни документи и отговорностите на компетентните институции, свързани с необходимостта от предприемане на мерки за противодействие на тероризма и реда за упражняване на контрол.

Съгласно нормативната уредба, мерки за противодействие на тероризма разработват и прилагат собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места, хотели, лечебни заведения за болнична помощ, училища, детски градини, музеи, библиотеки, читалища, сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите, транспорта.

Плановете за сигурност  трябва да включват анализ на риска, процедури за действие и реакция, ред за упражняване на контрол и пропускателен режим. Предвижда се задължително да се провежда първоначален и периодичен инструктаж и обучение на служителите в съответния обект.

Според чл. 22 от Закона за противодействие на тероризма планове за противодействие на тероризма изготвят само областните управители, кметовете на общини и ръководителите на обекти, включени в ПМС №181 от 2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Контролът по изпълнение на заложените изисквания по Закона за противодействие на тероризма и Националния план за противодействие на тероризма ще се осъществява от органите на МВР и ДАНС.

Подобни

Leave a Comment

thirteen − 2 =