Намалява броя на децата в забавачките в област Шумен

Броят на децата, настанени в детските градини в област Шумен през учебната 2017/2018, е 5 147, което е със 176 деца по-малко в сравнение с предходната учебна година. Детските  градини пък намаляват с 3% и вече са едва 98. Това показват данните на Отдел:Статистически изследвания – Шумен към Националния статистически институт.

В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 829 места, като в тях са настанени 3 501 деца, или на 100 деца се падат 109 места. В селата на областта броят на детските градини е 69, с 3 455 места, а настанените деца са 1 646, като на 100 деца се падат 210 места, отчита статистиката.

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са функционирали 28 детски градини с 2 941 места в тях и 2 790 настанени деца, или 54.2% от всички настанени деца в областта. Във всички общини броят на местата надвишава броя на настанените деца.

В община Шумен на 100 настанени деца се падат 105 места. В общините Венец, Каолиново и Хитрино броят на местата е над два пъти по-голям от броя на настанените деца и на 100 настанени деца се падат съответно 271, 230 и 275 места.

В област Шумен, за учебната 2017/2018 година, обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване е 76.9% (78.4% за страната). Посоченият коефициент се изчислява в проценти, като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3-6 години, към броя на населението в същата възрастова група.

По този показател областта дели единадесето място с област Стара Загора сред 28-те области в страната, подредени по възходящ ред. С най-висока стойност на посочения коефициент е област Смолян – 90.5%, а с най-ниска – област Сливен – 63.6%, казва още статистиката.

Иначе, педагогическият персонал, зает в детските градини в региона, е 535 души (343 в градовете и 192 в селата), вкл. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели. В тази професия преобладават жените, които са 532, или 99.4% от целия педагогически персонал. Детските учители са 505, или 94.4% от общия брой.

В сравнение с предходната учебна година броят на педагогическия персонал е намалял с 18 души.

 

Подобни

Leave a Comment

2 × 1 =