Насрочен е търг за продажба на поземлени имоти

Публичен търг за продажба на 11 поземлени имота с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ в землищата на гр. Шумен, село Ивански и на село Дибич ще се проведе на 9 ноември от 11.00 часа в зала 363 в сградата на Община Шумен.

Тръжната документация се получава в стая 248 на общинската администрация до 14.00 часа на 6 ноември след представяне на документ за предварително заплатена такса. Плащането се извършва на гише №2 на първия етаж в сградата на общината.

Заявления за участие в търга заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 6 ноември.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 16 ноември от 11.00 часа в зала 363 в общинската администрация.

Подробни изисквания за провеждането на търга са публикувани в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. За допълнителна информация гражданите могат да позвънят и на телефон 054/ 857 658.

Подобни

Leave a Comment

20 + 6 =