Новата “Визия за България” на БСП и промените в здравеопазването заложени в нея

“Изградената здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които не само че не са синергични, но и взаимно си противоречат. Това определено поражда вътрешни противоречия в системата, несигурност в елементите на системата, неустойчивост на управленските отношения и непрекъснати промени”, гласи част от платформата на БСП  в новата “Визия за България”.

Основна цел на предлаганата концепция в здравеопазването пред БСП е да върне държавата в управлението, регулацията и контрола на здравеопазването в Република България и да гарантира на всеки достъп до здравеопазване.

Ето и някои от основните им цели:

За здравноосигурените лица – гарантиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване, както и аптечни услуги 24 часа в денонощието;

За здравнонеосигурените лица – държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични финансови ресурси;

За болниците

 • Премахване на търговския статут на държавните лечебни заведения и замяната му с принципно нов статут, отговарящ на социалния характер, същност и насоченост на здравеопазването.
 • Нова система за контрол на разходите, обвързана с качество и резултати. Заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси по цени, определени от държавата (НЗОК), само за болници, които не са търговски дружества.
 • Същностна промяна на системата за акредитация на лечебните заведения, на база ревизия и модернизация на медицинските стандарти.

За работещите в здравната система – нов подход в управлението на човешките ресурси, в т. ч. кадровото развитие и обучението с цел кадрово обезпечаване на системата на здравеопазване.

 • Приемане на Наредба за формиране на работните заплати в държавните лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати за всички ангажирани в системата на здравеопазването. Реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит.
 • Обединяване на медицинската наука с медицинското обучение и медицинската практика. Преразглеждане на автономията на медицинските ВУЗ-ове и научни звена с цел подчиняването им на държавната политика по отношение здравето на нацията.
 • Замяна на безплатното обучение в здравеопазването с държавна стипендия за обучение и/или специализация, с ангажимент за работа минимум 5 години.
 • Финансирани от държавата специализации в чужбина в области на медицината с високо обществен отзвук и специалности, в които страната има недостатъчен капацитет срещу дългогодишен ангажимент за работа в държавните болници.

Изграждане на Национална здравна система на регионален принцип.Вертикална и хоризонтална интеграция– във всеки регион лечебните заведения се обединяват в единна структура от холдингов тип. Внедряване на Националната здравна карта (НЗК)като нормативна рамка за териториалното разпределение и нивото на медицинска компетентност на лечебните заведения,

Поставяне на пациента в центъра на здравната система чрез:

 • засилване на финансовата защита;
 • рязко намаляване на частните плащания на населението;
 • повишаване обема и качеството на медицинските услуги.

Недопускане демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Възстановяване доверието в здравноосигурителната система.

 • Заплащане от държавата на пълния размер на здравноосигурителните вноски за деца, пенсионери и държавни служители.
 • Въвеждане на Персонално медицинско досие
 • Въвеждане на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия.
 • Пълна прозрачност на разходите в здравеопазването.

Подобни

Leave a Comment

16 + fourteen =