Нови социални услуги за деца с увреждания и техните семейства във Велики Преслав

 

Община Велики Преслав започна изпълнението на проект за създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, съобщават от администрацията.

Чрез реализирането му ще се допринесе за осигуряване на необходимата инфраструктура за разкриване на нови социални услуги в общността, насочени основно към децата с увреждания и техните семейства.

Планира се извършване на ремонт, преустройство и модернизация на общинска сграда, в която до 1998г. се е помещавала целодневна детска градина, неизползвана към настоящия момент. Постройката представлява масивна монолитна сграда с изба и два етажа.В близост до нея се намират многопрофилна болница за активно лeчение, три учебни заведения и паркови площи.

В сградата ще бъдат създадени: Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦДУ), съгласно заложеното в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

Стойността на проекта е 746 500 лева и се реализира по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0001-C01, подписан на 01.12.2017г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура  BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституциализация на грижите за деца“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 25 януари от 11:00 часа в зала 406, ет.4 в сградата на Община Велики Преслав ще бъде дадена  пресконференция по повод стартиране на проекта.

 

Подобни

Leave a Comment

two × 3 =