НОИ – Шумен: Преизчисляват всички пенсии, свързани с трудова дейност

Териториалното поделение на НОИ – Шумен информира, от 1 юли ще бъдат преизчислени всички пенсии, свързани с трудова дейност, които са отпуснати до края на 2017 г.

Увеличението на пенсиите се получава след прилагане на утвърдена методика, съгласно която, всяка година и пропорционалната част от месеците осигурителен стаж се умножава по 1.169. Преизчисленият размер се определя, без да се променя дохода, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира с 3.8%, в случаите когато това е по-благоприятно за лицето. Така се гарантира увеличение на действителния или запазен размер към 30.06.2018 г. на всички пенсии, свързани с трудова дейност.

От 1 юли се увеличава минималният размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст на 207.60 лв., а пенсионираните с недостигащ стаж по чл. 68, ал. 3 от КСО  ще получават по 176.46 лв. месечно.

С ПМС № 106 от 22.06.2018 г. е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 125.58 лв., като всички пенсии, несвързани с трудова дейност, също ще бъдат преизчислени – социални пенсии за инвалидност, пенсии за военна и гражданска инвалидност, персонални пенсии. Добавката за чужда помощ е в размер на 94.19 лв.

Увеличават се и минималните размери на личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване съобразно степента на уреждането: с над  90 на сто трайно намалена трудоспособност пенсията е в размер на 238.74 лв., с инвалидност от 71 до 90 на сто – 217.98 лв. и от 50 до 71 на сто – 176.46 лв.

По-високи са минималните размери и на личните пенсии за инвалидност от трудова злополука и професионална болест. Пострадалите с трайно намалена трудоспособност над 90 на сто ще получават 259.50 лв., с инвалидност от 71 до 90 на сто – 238.74 лв. и от 50 до 71 на сто – 207.60 лв.

При служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите, пенсионни разпореждания се предоставят при поискване в Приемната за граждани на I-я етаж в Териториалното поделение. Информация може да бъде получена и чрез електронната услуга на НОИ „Справка за издадени пенсионни разпореждания“ с достъп чрез ЕГН и ПИК в интернет страницата на института.

Изплащането на пенсиите, определени в нов размер, ще започне на 09.07.2018 г. (понеделник) и ще приключи на 20.07.2018 г. (петък).

В област Шумен увеличение на пенсиите ще получат 50 735 пенсионери.

Подобни

Leave a Comment

15 + twelve =