НСИ: Средната работна заплата в България e 1077 лева

Средната месечна работна заплата нараства със 7.1% до 1077 лв. през първото тримесечие на 2018 г. спрямо първото тримесечие на 2017 г., сочат данни на НСИ, пише economic.bg. За месец януари средната брутна месечна заплата е била 1075 лв., за февруари – 1049 лв., и за март 1077 лв.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. обаче средната работна заплата намалява с 1,6%, като най-голямо намаление се отчита в икономическите дейности “Операции с недвижими имоти” – с 12,1%, “Образование” – с 11,0% и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – със 7,1%. Най-голямо е увеличението в икономическите дейности “Добивна промишленост” (с ръст от 14,4%), “Образование” (12,2%), Строителство (10,5%).

През първото тримесечие на годината най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получавали служителите в следните дейности: “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения) – 2584 лв.; Финансови услуги и застраховане – 1801 лв.; Производство и разпределение на електрическата и топлинна енергия и на газообразни горива – 1721 лв. Най-нископлатени са били служителите в “Хотелиерство и ресторантьорство” (655 лв.), “Други дейности” (768 лв.) и “Строителство (820 лв.).

Средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9,0%, а в частния – с 6,6%, спрямо същия период на предходната година. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 35,2 хил. до 2,31 млн. души спрямо края на декември 2017 г. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 0.8%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-много хора са наети в “Преработващата промишленост” и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22,4 и 17,1%.

В сравнение с март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34.5 хил., или с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 6.4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.2 хил., и „Строителство“ – с 4.9 хил., а най-голямо намаление в „Операции с недвижими имоти“ – с 1.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.0%, а най-голямо намаление е регистрирано отново в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3%.

 

 

Подобни

Leave a Comment

4 × four =