НСИ: 25.8% от населението в област Шумен съществува под прага на бедността

Линията на бедност в област Шумен през 2017 г. е 296.6 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.1 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедността са били 45.2 хил. лица, или 25.8% от населението в областта, при 23.4% за страната. Това сочат данните на Статистически изследвания – Шумен към Националния статистически институт (НСИ).

С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната е област Кърджали (29.1%), следвана от областите Сливен (28.2%) и Шумен. Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в областта е 24.8%, а на бедните жени – 26.8%. В седем области относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. От тях с най-голяма разлика (3.7 процентни пункта) са областите Сливен и Велико Търново.

В сравнение с 2016 г. размерът на линията на бедност нараства с 9.2%, а относителният дял на бедното население – с 5.1 процентни пункта. През 2017 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 510.5 лв., с равнище на бедност 20.6%, а с най-нисък размер на линията на бедност са области Видин и Пазарджик с по 234.3 лв., където равнището на бедност съответно е 17.0% и 18.7%.

Област Шумен заема 19-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод, както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта.

Данните от изследването на НСИ през 2017 г. показват още, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения за безработица, временна неработоспособност, бременност и майчинство, социални помощи, вкл. за отопление, на инвалиди и др.), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 25.8 до 33.5%, или със 7.7 процентни пункта.

Подобни

Leave a Comment

twelve + seventeen =