НСИ: 909 лева е средната брутна заплата в област Шумен

Средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през месец март 2018 г. достига 909 лева. Това сочат данните на Отдел: Статистически изследвания – Шумен, Териториално статистическо бюро-Североизток към НСИ. Възнаграждението за областта обаче остава значително по-ниско от това за страната, което за месец март е 1 107 лева.

По размер на средната работна заплата за месец март областта ни заема девето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 505 лв., а с най-ниско е област Видин – 723 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в Шуменско намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.9% до 874 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции с недвижими имоти“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Образование“, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Добивна промишленост“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Административни и спомагателни дейности“.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март тази година нарастват с 2 444, или с 5.8% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 44 311.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в осемнадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.3%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 12.9% и „Добивна промишленост“ – с 10.0%.

Намаление се наблюдава само в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.9%. Съпоставката с първото тримесечие на 2017 г. сочи, че към 31.03.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 2 786, или с 6.7% повече.

В края на първото тримесечие на 2018 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 982, в образованието – 4 174, а в хуманното здравеопазване и социалните дейности – 3 719.

Подобни

Leave a Comment

11 + 15 =