Община Каспичан обявява прием на заявления по проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Община Каспичан обявява прием на заявления по проект  “Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Каспичан в партньорство с Община Венец.

І. За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 7. Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);
 8. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

 1. За предоставяне на мобилна здравно-социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” ще бъдат назначени:

1.Домашни помощници – на непълно работно време /6бр. на 2 часа и 3бр. на 4 часа/ 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да не са осъждани;
  2. Образователна степен – не се изисква;
  3. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
  4. Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания” – до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/;
 2. Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.
 3. Медицински специалисти– на непълно работно време /4 часа 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено медицинско образование;
  2. Специалност – медицинска сестра, акушерка, фелдшер;
  3. Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
 2. Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката
 3. Координатор – на непълно работно време /4 часа/

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Опит в областта на социални дейности е предимство.
 2. Минимална степен на образование – средно, Висше образования в сферата на хуманитарните науки – предимство
 3. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Организира, контролира, координира и участва в социалната, здравната дейност като участва в разработването на графици и транспортни схеми.
 2. Координира останалите наети по трудово правоотношение служители, изготвяне на работни графици и контрол на тяхното изпълнение.
 3. Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя. Изготвя и актуализира индивидуалните планове на потребителите
 4. Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – според индивидуалната потребност;
 1. Шофьор– на непълно работно време /2 часа/

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Свидетелство за управление на МПС категория В;
 2. Наличието на опит е предимство.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Управлява закупеното транспортно средство за мобилна работа по проекта.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Документ за завършено образование (копие);
  4. Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);
  5. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи;
 2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Каспичан, намираща се в гр.Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91, стая № 305, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода от 23.07.2019 г. до 05.08.2019 г.

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 06.08.2019 г. на информационното табло в Общинска Администрация Каспичан.

Подобни

Leave a Comment

10 + one =