Община Смядово търси психолог и логопед по проект за интеграция на малцинствата

Община Смядово обяви конкурс за подбор на психолог и логопед. Одобрените ще бъдат назначени на трудов договор за 21 месеца в рамките на периода на изпълнение на проекта „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“.Стойността на проекта е 272 953, 80 лв., от които 232 010, 73 лв. ( 85%) финансиране от ЕСФ и 40 943, 07 лв. (15%) Национално съфинансиране. Срок за изпълнение24 месеца.

Община Смядово е бенефициент в партньорство със сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, ОУ “Васил Априлов“ с. Риш и ОУ „Христо Ботев“ с. Янково. Основната цел на проекта е подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, включване на родителите в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Психологът трябва да предоставя консултантска помощ и специализирана подкрепа на ученици и родители от етническите малцинства, както и на ученици, които не са представители на етническите малцинства. Той ще работи индивидуално и групово с децата, учениците и техните семейства по отношение на поведението, възприятията, познавателната способност, емоциите и междуличностните отношения.

Кандидатите за логопед трябва да знаят, че ако бъдат назначени на този пост, ще осъществяват корекционно-възпитателна работа, чрез прилагане на разнообразни средства и форми за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на иновационни корекционни техники и методи за работа с учениците за повишаване на възможностите им за комуникация.

Документите се подават лично в Информационния център, разположен в административната сграда на община Смядово – пл. „Княз Борис І“ №2, за проект № BG05M2OP001-3.002-0039„Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, в срок до: 17. 00 ч. на 25.08.2017г.(включително).  Образци на документите за участие в конкурсната процедура са достъпни на интернет страницата на община Смядово или в Информационния център на Общината.

 

Подобни

Leave a Comment

4 × two =