Община Шумен въвежда допълнителни превантивни мерки срещу разпространението на коронавируса

Във връзка с увеличаващата се заболеваемост на територията на Република България и с решение на Общинския кризисен щаб, се въвеждат допълнителни превантивни мерки срещу разпространението на остри респираторни заболявания и коронавируса.

На входовете на Община Шумен да се поставят диспенсъри с дезинфекционен разтвор и подложки за дезинфекция. Служителите и посетителите, които влизат в сградата на общинската администрация, да извършват задължителна дезинфекция на ръцете и обувките си. Да се изпълняват задължително препоръките на Министерството на здравеопазването и да се спазва лична хигиена, както и хигиена на работното място.

Достъпът до всички служебни помещения в сградата на общината да бъде ограничен и да се осъществява след измерване на телесната температура и дезинфекция. При всяка възможност служебната комуникация да става по електронната поща и по телефона. Влизането на персонала към работното място в ресторанта на общината да става през централния вход на сградата, да не се допускат на работа служители с грипоподобна симптоматика.

Приемният ден за граждани на съответните експерти да се провежда в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общината. Физическите и юридическите лица да бъдат обслужвани само в Центъра за информация и услуги, като подхода към него да е от източния вход, а изходът за клиентите на данъчната служба да е от централния вход на сградата. Подписването на граждански брак да се извършва на гише №7 в Центъра за информация и услуги в работен ден и на централния вход на общинската администрация в почивни и празнични дни. Във фоайето пред зала „Проф. Венета Вичева“ да не се събират повече от шест души едновременно. Гражданите трябва да изчакват реда си и да спазват препоръчително разстояние от два метра между тях.

Дежурните служители на входа на Община Шумен да насочват гражданите към изнесения телефон за разговор с търсения от тях служител. Подовете и контактните повърхности в сградата на общината и общинските структури да се дезинфекцират не по-малко от четири пъти на ден по график, който не затруднява работата на служителите. Да се осигури регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията. Кметовете и кметските наместници по населени места да създадат необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки. Във всички детски ясли, детски градини, училища, социални и здравни структури на територията на община Шумен, както и в общинските предприятия да се ограничи достъпа на външни лица и да се спазват стриктно противоепидемичните мерки. Да се ограничи провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административните сгради. Същото важи и за провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви. Да се забрани достъпът на външни лица в хранителните обекти, стопанисвани от Община Шумен, а отпадъците да се съхраняват според хигиенните изисквания.

Подобни

Leave a Comment

11 − two =