Община Шумен въвежда по- ясни и улеснени правила за прием в първи клас и детска градина

Приемането на учениците в първи клас на общинските училища да става съгласно нова Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища, която общинската администрация подготви и предстои да внесе за разглеждане на заседание на Общински съвет през месец февруари т. г. Това съобщи пред журналисти днес зам.-кметът по образование и култура Найден Косев.

С новата наредба се цели да се осигурят възможности за обхват, обучение и възпитание на децата в общинските училища. Стремежът е да бъдат определени ясни правила за прием в първи клас, да се улеснят и информират родителите, а училищните администрации да оптимизират работата си, свързана с приема на първокласниците. За целта се въвежда централизиран електронен прием в първи клас за общинските училища в град Шумен. Родителите имат свободата да избират къде да кандидатстват, но при класирането водещ критерий за прием в първи клас е близостта на училището до постоянен/настоящ адрес на детето, според определените прилежащи райони.

При спазването на този критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи: първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределяне в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: дете с трайни увреждания над 50 %; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите; поредност на желанието на родителя за прием на детето в съответните училища.

Ползването на предимства, заявени при подаване на заявленията за прием, се доказват със съответните документи при записване на детето в учебното заведение. В противен случай детето отпада от класирането и може да участва в следващо класиране с ново заявление.

Предвидени са три класирания. Всяко от тях се извършва в срокове, определени в графика на дейностите и е отделно за различните училища. Детето може да бъде класирано само в едно училище, съобразно поредността на посочените от родителя/настойника желания при наличие на достатъчен брой места, спрямо кандидатстващите за прием за дадено училище. При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места за определено училище, класирането се реализира в низходящ ред, в зависимост от събрания общ брой точки по посочените от родителя/настойника критериите от настоящата наредбата. В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедурата по генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.

Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група. Затова крайният срок за подаване на заявления е 31 май.

Предстои въвеждане на електронна система за прием на деца и в детските градини в град Шумен, с която се цели спазване на принципите за равнопоставеност, равен достъп до качествено образование, недопускане на дискриминация при осигуряване правото на всяко дете на предучилищно образование, прозрачност на управлението, избягване на субективния фактор и автономия за провеждане на образователни политики.

Постъпването на децата в детските градини ще се осъществява както и досега целогодишно във всички възрастови групи при наличие на свободни места.

През следващата учебна година всички деца, кандидатстващи за прием в детските градини на територията на град Шумен, ще се регистрират в електронна система за прием на адрес: https://kg.shumen.bg. Регистрацията ще се извършва по електронен път /онлайн/ или на място в детската градина. Приемът на деца в населени места с една детска градина и на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на община Шумен ще се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Родителите на деца, които нямат постоянен или настоящ адрес в община Шумен, също ще могат да регистрират заявлението си за участие в класиране на място в съответната детска градина.

В детските градини ще се приемат и деца на двегодишна възраст при наличие на свободни места и след класиране на всички тригодишни деца. При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група могат да се сформират смесени по възраст групи.

Приемът на деца се осъществява на база на точкова система като при необходимост ще се ползват критерии за предимство, обособени в три основни групи, които включват: деца на двама работещи или учещи родители; деца от многодетни семейства, сираци или с един родител; деца със специални образователни потребности или хронични заболявания; деца, чиито брат или сестра посещават детска градина; деца, посещавали яслена група в детското заведение. В новата наредба предимство ще се дава и на родители, които имат адресна регистрация в района на детската градина. Всеки родител ще може да избира до шест детски градини, като поредността на желанията ще носи различен брой точки.

В новата Наредба отпада предимството за кандидатстване по реда на входящите номера. Всяко от предимствата ще се доказва със съответните документи при записване на детето в избраната от родителите детска градина.      Свободните места за всяка възрастова група ще се обявяват на сайта на общината, на сайта на детската градина, както и на обособените места за информация на родителите. Всички срокове ще са указани в График на дейностите, който ще се утвърждава от кмета на община Шумен до 20 януари на съответната година. За учебната 2018/2019 г.  приемът се организира по действащата към момента наредба като през периода 15 януари – 30 април 2018 г. родителят трябва да подаде заявление за прием на детето си в съответната детска градина. Списъците на приетите деца ще бъдат изнесени на информационните табла в детските градини до 31 май 2018 г. От 1 до 5 юни 2018 г. родителите/настойниците на приетите деца трябва писмено да декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.

Подобни

Leave a Comment

3 − three =