Община Шумен търси образователен медиатор за село Ивански

Община Шумен в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”
Обявява подбор за образователен медиатор:

1. лице с четири часова заетост за ОУ „Хр. Ботев“, село Ивански, община Шумен
Описание на длъжността:
• Посредник между детската градина, училището и общността, който подпомага процесите на обхващане, записване и адаптация на децата и учениците в детската градина и училището, както и редовното им посещение на учебни занятия.
• Подпомага осигуряването на диференцирана грижа спрямо специфични потребности от подкрепа на отделните деца и ученици.
• Съдейства за приобщаване на родителската общност към идеята за по- добро образование, социализация и интеграция на децата им.;
Изисквания към кандидатите:
• Да притежава образователна степен – минимум завършено средно образование;
• Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност;
• Да владее езика на общността – ромски или турски;
• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
• Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
• Да притежава комуникативни умения;
• Да притежава компютърна грамотност (MS Word, Internet)
• Професионален опит – не се изисква

Срок за подаване на документи от 03.11.2017 год. до 16.11.2017 год.

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Подобни

Leave a Comment

sixteen − ten =