Почти двойно се е увеличил броят на малолетните и непълнолетни престъпници в Шуменско през 2017 г.

183 малолетни и непълнолетни са преминалите през Детска педагогическа стая за извършени противообществени прояви през 2017 г. в област Шумен. От тях малолетните са 32 (17.5%), а непълнолетните – 151 (82.5%). Спрямо 2016 г., общо броят им се увеличава с 59 лица или с 47.6%. Това информират от Отдел: Статистически изследвания – Шумен.

От общия брой на лицата, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви, момчетата са 128, или 69.9%, а момичетата – 55 (30.1%). В структурата на противообществените прояви в областта, най-голям е делът на преминалите през ДПС за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 9.3%, следвани от „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ и „употреба на психоактивни вещества“ – по 6.0%.

През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления е 140, с 2 лица, или с 1.4% по-малко в сравнение с 2016 година. От тях 29 лица (20.7%) са на възраст от 8 до 13 години. Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 85 лица, или 60.7% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти и на кражби на селскостопанска продукция, домашни животни и птици – с по 23.5% (по 20 лица).

Местните местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Шумен са образували 160 възпитателни дела, от които 130 (81.3%) са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 151, като от тях в срок до един месец са решени 81 дела, или 53.6%. Няма прекратени дела. В края на 2017 г. 9 дела, или 5.6% от образуваните, са останали несвършени.

100 деца са преминали през съществуващите на територията на област Шумен консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 23 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 3 544 лица.

Снимка: The Times

Подобни

Leave a Comment

9 − seven =