Представиха на обществено обсъждане проекта за бюджет 2018 на община Шумен

Близо 69 милиона и 400 хиляди лева е проектобюджетът на община Шумен за 2018 г.

Основните акценти в него бяха представени днес от заместник-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова и директора на дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова по време на обявеното обществено обсъждане, което се проведе в зала 363 на общината. Кметът Любомир Христов се обърна към присъстващите с обещанието, че и през 2018 г. кметският екип ще работи за един по-добър град, с един по-добър бюджет.

Бюджетът на общината се формира от 55% приходи с държавен характер и 45% приходи с местен характер. В сферата на образованието, един от приоритетите на бюджета за 2018-та година, е предвидено 15% увеличение на средствата в сравнение с 2017-та година. 17% е ръстът на финансиране в областта на строителството и екологията в сравнение с предходната година. Делът на всички останали функции в общата рамка на бюджета се движи между 6 % и 7 % .

Заделените средства за капиталови разходи за 2018 г. са 7 354 000 лв., като това са 2,5 пъти повече от миналата година.

Местните приходи от данъци се очаква да бъдат увеличени със         7 %, при запазване на данъчните ставки такива, каквито са и през 2017 г. Повечето постъпления в местната хазна се очакват от подобрените икономически показатели на община Шумен. /Увеличена средна заплата за Шумен, намаляване на безработицата, показатели за икономическата активност, лихвените нива на кредитите в България, увеличени продажби на жилищни имоти и МПС/. Запазва се равнището на неданъчните приходи. От продажба на нефинансови активи общината очаква да получи постъпления от около 7 милиона.

От 01.01.2018 г. Община Шумен въвежда делегирани бюджети в детските градини. Очакваният ефект за бюджет 2018 г. е в размер на 500 000 лв. по-малко за дофинансиране.

Продължават да се реализират европейските проекти като през 2018 г. се очаква да се изпълнят дейности по рехабилитация на градска среда и образователна инфраструктура за около 15 500 000 лв.

Ще бъде завършена многофункционалната зала Арена Шумен.

С бюджета са предвидени над 1 500 000 лв. за ремонт на улици и 850 000 лв. за озеленяване на града. Както и през 2017-та отново са заделени средства и ще продължат текущите ремонти на кметства, детски градини и спортни имоти. Общата стойност на парите за ремонти по кметства са в размер на 80 000 лв.

Задължения към финансови институции:

1/ През 2018 г. Община Шумен ще изплати окончателно заема към фонд „ФЛАГ“ в размер на 3 000 000 лв., а по облигационния заем – 1 600 000 лв.

Община Шумен има намерение да реализира нов общински дълг в размер на 2 500 000 лв. от фонд „ФЛАГ“., необходим за мостово съфинансиране по проектите на ОП “Региони в растеж“.

2/ През 2017 г. Община Шумен е погасила още 2 300 000 лв. от наследения дълг и към 01.01.2018 г. той вече е  12 000 000 лв. По време на обсъждането кметът Любомир Христов напомни, че от началото на управлението на новата кметска администрация е заварила задължения в размер на 25 000 000 лв. заедно с още 10 000 000 лева други пасиви.

3/ През 2018 година ще продължи изплащането на задълженията към търговски предприятия – по извънсъдебното споразумение с Експресгаранцион в размер на 1 100 000 лв.

Предстои бюджетът да бъде разгледан в детайли от постоянните комисии и да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет.

Подобни

Leave a Comment

four − two =