През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 18 проверки, от които 15 са извънредни и 3 планови. В рамките на осъществения контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. Събраните суми по наложени глоби и санкции са общо 2450,50 лв., като от текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 2400,50 лв. Общо 1920,40 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като тези, получили най-големи приходи от наложени санкции са: общ. Попово – 775,60 лв., общ. Велики Преслав – 592,00 лв., общ. Шумен – 233,60 лв. През отчетния период са проверени 3 сигнала.

Директорът на РИОСВ Шумен е издал 7 наказателни постановления (НП) на стойност 8200 лв. Наложена е санкция на МБАЛ-Шумен за нарушение, изразяващо се в нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Издадени са 2 НП на „ВиК Шумен“ ООД на обща стойност 2000 лв. за това, че е допуснало изхвърляне на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

Издадени са три наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции в размер на 877 лв. В това число на „Плиска ойл“ ООД в размер на 740 лева/месец за замърсяване на околната среда – атмосферният въздух над допустимото.

Подобни

Leave a Comment

nineteen − 7 =