През юли експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 108 проверки

През месец юли експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 108 проверки на 97 обекта. От тях 70 са планови,  38 – извънредни. През отчетния период са съставени 6 акта за установени административни нарушения (АУАН) , от които 3за нарушения на Закона за опазване на околната среда, 1 АУАН е за нарушение по Закона за управление на отпадъците, 1за нарушение на Закона за водите и 1 – за нарушения по Закона за лечебните растения.

В рамките на осъществения контрол са издадени 47 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.

За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал 14 наказателни постановления на обща стойност 40 900 лв. Санкционираните фирмите са: „Себтур“ ЕООД за осъществяване на нерегламентиран внос на стока без регистрация, „Дюра-Тайлс“ БГ АД за неизпълнение по условия от комплексно разрешително, „Север Харт Груп“ ЕООД за неизпълнение на условие от Решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, „Голдън Фийлд“ ООД за допуснато нерегламентирано изгаряне на отпадъци, „Каолин ЕАД“, за това че дружеството е осъществило заустване на производствени отпадъчни води във воден обект, „Родна индустрия-91“ ЕООД и „Еко Инвест Север“ ООД за неизпълнение на задължително предписание. Две са наказателните постановления на „ВиК-Шумен“ ООД за допуснато заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Санкционирани са още „Дайъри Продъктс“ ЕООД, за това че дружеството е изхвърлило отпадъчни води във воден обект и „Агро Органик Трейд“ ООД за това, че не е представила обобщена информация за изкупените, обработени, и реализирани количества билки в билкозаготвителен пункт. Три са глобените физически лица.

За периода са събрани средства в размер на общо 4310 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 500 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  3 810 лв. Общо 3 048 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Велики Преслав – 1 616 лв.

 

Подобни

Leave a Comment

three × 3 =