Приеха Бюджет 2018 в Каолиново – приоритет е строителството на площадки, зали и ремонта на улици

Бюджетът на община Каолиново за 2018 година е приет от Общински съвет на заседание на 31-ви януари. Общата му стойност е 11 257 763 лева, в т. ч. влиза и преходен остатък от бюджетната 2017 година в размер на 2 670 444 лв.

В бюджета за настоящата година планираните разходи за делегираните от държавата дейности са 5 343 459 лева, за местните дейности 5 721 382 лева и дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи с 192 922 лв. Бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет са в размер на 6 681 164 лв., от които 5 132 664 лв. обща субсидия и други трансфери за държавните дейности, 1 112 400 лв. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местните дейности и 436 100 лв. целева субсидия за капиталови разходи.

Размерът на планираните собствени приходи на общината е 1 998 247 лв., в т. ч. данъчни приходи 500 000 лв. и неданъчните приходи 1 498 247 лв. Спрямо предходната 2017 година общината ще разполага с 860 786 лв. повече средства, което е вследствие на завишения размер на субсидиите от централния бюджет и планираните в по-вече собствени приходи, а именно на общата субсидия за държавните дейности с 632 492 лв., изравнителна субсидия с 65 100 лв., целевата субсидия за капиталови разходи с 30 200 лв. и собствените приходи с 132 994 лв.

Приоритет за общината е изпълнението на инвестиционните програма, която възлиза на 2 385 526 лв. В нея са предвидени извършване на основни ремонти на стойност 1 437 261 лв. от които 227 700 лв. на три сгради – сградата на общината, сватбената зала в с. Сини вир и сградата на читалището в с. Тодор Икономово и 1 209 561 лв. за ремонт и реконструкция на улици в седем населени места – Гусла, Климент, Наум, Средковец, Загориче, Тъкач и Тодор Икономово и реконструкция на площад в с. Браничево.

Предвидените средства за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 948 265 лв. Същите ще бъдат използвани за закупуване на компютърни конфигурации и хардуерно оборудване, изграждане на спортна площадка, строителството на многофункционална зала в с. Гусла, закупуване на стопански инвентар, закупуване на програмни продукти, необходими за внедряване на електронното управление и др.

Подобни

Leave a Comment

19 − fourteen =