Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

Експерти от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда провериха състоянието на водите на язовир Шумен след подаден сигнал за замърсяване с мътнобяла вода от  дъждовната канализация на ВиК-Шумен ООД. При съвместната проверка в петък /1.05.2020 г./ присъстваха и представители на водното дружество, който е стопанин на дъждовен колектор, вливащ се в язовира.

Бяха взети две водни проби от повърхностните води на водния обект по заявка на БДЧР. Едната е от дерето преди вливане в язовира, а другата е от водния обект.  По заявка на регионалната екоинспекция е взета трета водна проба от отпадъчни води от изхода на дъждовния колектор на бул. „Ришки проход“, заустван към язовир Шумен.

Експертите провериха всички ревизионни шахти на дъждовната и на битовата канализация по булеварда, като при обследването не беше установен източникът на отпадъчните води.

Бяха дадени две предписания на ВиК за установяване и предприемане на мерки за предотвратяване на замърсяването на язовир Шумен посредством дъждовната канализация по бул. „Ришки проход“.

Подобни

Leave a Comment

four + 18 =