Расте броят на осъдените в Шуменско

921 дела за извършени престъпления са приключили през 2016 година в област Шумен. Делата за 345 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 441 престъпления – с условно осъждане, за 20 престъпления – с оправдаване, за 2 – с прекратяване и за 113 – с освобождаване от наказание. Това съобщават от Статистика – Шумен.

В сравнение с 2015 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 23.0%. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 786 извършени престъпления, което е с 27.6% повече спрямо 2015 г. Броят на обвиняемите лица е 872, с 22.6% повече спрямо предходния период. От тях: ефективна осъдителна присъда са получили 328 лица (37.6% от общия брой на обвиняемите); условно осъдени са 409 лица, или 46.9% от общия брой на обвиняемите; освободени от наказателна отговорност са 115 лица (13.2%); оправдани са 19 лица (2.2%); на 1 лице (0.1%) делото е прекратено. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 737, което е със 157 лица, или с 27.1% повече в сравнение с 2015 година. От тях 677 лица са осъдени за извършването на едно престъпление, 50 – за две престъпления, а 10 – за три и повече престъпления.

В област Шумен броят на осъдените мъже е 673 или 91.3% от осъдените лица. Осъдените жени са 64 (8.7%). С най-висок брой и относителен дял са осъдените лица във възрастовата група 30 – 39 години, (182 лица, 24.7% от общия брой на осъдените) и 40 – 49 години – 173 лица (23.5% от общия брой на осъдените). Следват тези във възрастовата група 18 до 24 години – 123 лица (16.7%). В структурата на осъдените лица, най-малки са броят и делът на непълнолетните от 14 до 17 години – 11 лица (1.5%) и лицата на възраст над 60 години – 53 лица (7.2%).

Подобни

Leave a Comment

2 × 1 =