Регионална здравна инспекция обяви конкурс за “инспектор” в дирекция “Обществено здраве”

Регионална здравна инспекция – Шумен обявява конкурс за длъжността “инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве“. Кандидатите за поста трябва да отговарят на следните изисквания:

– да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър Екология и опазване на околната среда”;

– да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: не се изисква и/ или

– минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

– придобит професионален опит в системата на РЦЗ/ РИОКОЗ / РЗИ/;

– кандидатите да познават: Закона за здравето, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Закона за водите, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

– компютърна грамотност;

– кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип. Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 460 до 1100 лв. Документите се подават до 2 януари 2018 година на адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5. Телефон за връзка: 054/800 722, 800 727.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса е информационното табло на входа на РЗИ – адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ – Шумен: www.rzi-shumen.net.

 

Подобни

Leave a Comment

nineteen + 17 =