Регионалното развитие в новият проект на БСП – “Визия за България”

Една от целите на БСП в новият им проект “Визия за България” е стабилизиране на икономическите региони за планиране като крачка към придобиване на по-голяма самостоятелност. Целта е постепенно прерастване на регионите от обект на централизирани политики в ангажирани партньори на националните органи. Този подход предполага политиките да се изработват преди всичко спрямо регионалните специфики, поставяйки междинни цели.

Основен приоритет ще бъде подкрепа за най-изостаналите региони в страната. Стига те да се придържат към планирани действия по икономическо и социално сближаване ще могат да се възползват от нов „Национален фонд за сближаване между регионите“. Цел за този фонд е той да се съсредоточи във финансиране на онези инвестиции в изостаналите региони, които водят към възходящо сближаване и постепенни реформи, включително в области като образование, формиране на умения, местен капацитет и добро управление.

Стратегически цели:

УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

  • Нови инвестиции – в индустриални паркове, в бизнес инфраструктура, в социални предприятия;
  • Привлекателна икономическа среда – преференции за местния бизнес по смисъла на ЗКПО и преференции от „Местни данъци и такси“ за първите пет години от съществуването на нова стопанска единица. Целеви инвестиционен фонд за МСП (осигуряващ безлихвени заеми);
  • Селско стопанство – подкрепено зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство;
  • Туризъм – подкрепа на регионални туристически продукти.

УСТОЙЧИВИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  • Жилищна програма за млади квалифицирани кадри;
  • Привличане на бъдещи специалисти (ученици и студенти) чрез стипендии срещу завръщане в района, в т.ч. :

– стипендии за студенти по технически специалности, необходими за развитието на съответните отрасли в икономиката;

– стипендии за студенти, които след завършване се ангажират да работят в общинските администрации (повишаване на административният капацитет);

– стипендии за гимназисти и подпомагане на професионални училища и паралелки с оглед създаване на бъдеща квалифицирана работна ръка за предприятията;

  • Повишаване на качеството в образованието – чрез обновяване на оборудването и учебни програми в професионалните училища, както и чрез укрепване на базата за висше образование, висше и средно професионално образование.

Снимка: baricada.org

Подобни

Leave a Comment

19 − 12 =