Ремонтират пътища в Каолиново с 2 млн. лева от Програмата за развитие на селските райони

Кметът на община Каолиново Нида Ахмедов е подписал договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в размер на 1 980 960 лева без ДДС, финансиран със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Това информират от малката и бедна шуменска община.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за изпълнение на проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново”. В обхвата на проекта са общинските пътища:

Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748;
Подобект 2: Път SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое – Духовец/ – Гусла – Средковец от км 0+000 до км 4+400”

Ще бъде извършена реконструкция на част от пътища на четвъртокласна пътна мрежа на община Каолиново с обща дължина 6 152 м. Предвижда се и изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположен в сервитута на пътищата.

С реконструкцията се цели да се увеличи носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя и съоръженията към него, да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца.

Предстоят да се проведат процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта – строителство, консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор и авторски контрол, и избор на консултант за управление на изпълнението проекта.

Реалното изпълнение на инвестицията ще започне в срок до 6 месеца след съгласуване на всички възложени обществени поръчки по ЗОП от Държавен фонд „Земеделие“.

 

Подобни

Leave a Comment

10 − nine =