РИОСВ наложи глоби на две големи шуменски фирми

Директорът на РИОСВ – Шумен е издал наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на „Нес-Нови енергийни системи“ ООД в размер на 1000 лв. за административно нарушение – изхвърляне на отпадъчни води в дъждовен канализационен колектор, заустващ в язовир.

Фирма „Алкомет“ АД пък отнесе текуща месечна санкия в размер на 292 лева – за наднормено замърсяване с отпадъчни води. Това показват данните за работата на РИОСВ – Шумен през месец септември.

Експертите са извършили общо 94 проверки на 89 обекта – 56 са планови, а 38 са извънредните. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.  Събраните суми са в размер на 3699,66 лв., като от текущи месечни санкции в касата на екоинспекцията са влезли 1699,66 лв.

Наложените имуществени санкции и глоби са 2000 лв. Общо 1359,73 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

През септември са приети и обработени 10 сигнала, като са извършени 7 проверки – за 2 сигнала са изпратени писма по компетентност и за един е направена проверка и по документи.

Спасени и изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – Стара Загора са 3 птици от видовете „Домашна кукумявка“, „Тръстиков блатар“ и „Бял щъркел“.

Подобни

Leave a Comment

six − two =