РИОСВ-Шумен глоби с по 7000 лева „Метарекс“ и „Фикосота“

Директорът на РИОСВ – Шумен е издал през март 5 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 21 500 лв. В това число на „Метарекс“ ООД за 7000 лв., приело отпадъци, без да притежава издадено от компетентен орган разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, и на „Фикосота“ ООД – 7000 лв., предало отпадъци на лице, което не притежава необходимия разрешителен документ, информират от инспекцията.

Издадени са две наказателни постановления за наложени текущи месечни санкции за наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия в размер на 437 лв. Събраните суми от екоинспекцията са 2613,13 лв. 2090,51 лв. от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Експертите на РИОСВ – Шумен са извършили през март общо 107 проверки: 70 планови и 37 извънредни. 8 сигнала бяха получени в екоинспекцията като по 6 от тях за извършени проверки на място, а по 2 сигнала са изпратени писма по компетентност.

Приоритет са били дейностите по презареждане на пожарогасители преди предстоящия пожароопасен период в защитените територии изключителна държавна собственост: Природните резервати „Патлейна“, „Дервиша“, „Моминград“ и „Букака“. Извънредно беше проверена защитената местност „Петка Балкан“ с представители на ТП ДГС „Търговище“ и РДГ – Шумен във връзка с писмо на МОСВ за нанесени значителни щети, вследствие на разразила се през 2017 г. буря.

Подобни

Leave a Comment

seven + six =