РИОСВ – Шумен и РЛ Шумен посрещнаха студенти

Експерти от РИОСВ – Шумен посрещнаха студенти от II курс от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, специалност „Инженерна логистика“ в Информационния център. Те проведоха екологична беседа относно намаляването и повторната употреба на отпадъци от битов, производствен и строителен характер, както и възможностите за увеличаване на рециклируемите отпадъци и подходите за това.

Студентите посетиха и Автоматичната измервателна станция (АИС) за контрол качеството на атмосферния въздух към Региoнална лаборатория Шумен. Те имаха възможност в реално време да наблюдават измерванията на контролираните показателите – серен диоксид, озотни оксиди, озон и ФПЧ 10.

Подобни

Leave a Comment

3 × 4 =