РИОСВ – Шумен посрещна студенти по повод Деня на Натура 2000

Експертите на РИОСВ – Шумен посрещнаха студенти ІV курс от ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Информационния център по повод Деня на Натура 2000.

Информационната среща запозна студентите със защитените зони по Директивата за птиците и Директивата за хобитатите, които са в границите на шуменската екоинспекция. Младите еколози изгледаха документален филм за  защитените територии „Шуменско плато“ и „Котленска планина“. Те преминаха и през практическо обучение за използване на Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа на Натура 2000.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст.
Понастоящем, Европейската Натура 2000 мрежа включва над 27300 зони, покриващи общо повече от 18% от територията на 28 Европейски държави. В момента националната мрежа Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на дивите местообитания, с покритие съответно 20,4% и 29,5% (общо покритие 33,8%).

Подобни

Leave a Comment

12 − 12 =