РИОСВ-Шумен събра над 10 000 лева от санкции само през юни

10 526 лева са събрали през юни от РИОСВ-Шумен, като от от текущи месечни санкции в касата им са влезли 4443 лв. От наложени наказателни постановления за имуществени санкции и глоби сумата е 6083 лв. Общо 3554 лв. са преведени на общините на чиято територия се намират санкционираните обекти, като общините, получили най-големи приходи са: Велики Преслав -1541 лв. и Шумен – 941 лева. Това съобщават от Екоинспекцията.

През юни са извършени 124 проверки, при които са проверени 110 обекта. От извършените проверки 80  са планови, а 44 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. През отчетния период са приети и обработени 10 сигнала.

РИОСВ-Шумен е издала 26 наказателни постановления, от които 8 имуществени санкции и 18 глоби. За констатирани административни нарушения са съставени 10 Акта за установяване на административно нарушение.

Експертите на Екоинспекцията са акцентирали върху извършването на масови проверки по всички общини по чистотата на населените места и по чистотата на терените около пътищата от държавната мрежа и общинските такива, във връзка с изпълнение на дадени предписания с писма в началото на месец май.

Проверени са за периода общо 9 общини от област Шумен и 4 общини от област Търговище. Не са установени нерегламентирани сметища и масови замърсявания.

За установените извършени констатирани нарушения на ЗЗВВХВС ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ при незаконна дейност по производство на Битумен грунд “Хидрозол“, на ишлеме за „Марисан“ ООД, гр.Русе на фирма „Булбиокем“ ЕООД гр. Габрово, на площадка в бивши военни химически заводи гр. Смядово и при проверка по документи, са съставени 4 АУАН.

За прекратяване извършването на констатирани нарушения на екологичното законодателство, при проверки на РИОСВ- Шумен на фирма „Булбиокем“ ЕООД гр. Габрово, на площадка в бивши военни химически заводи гр. Смядово и установена незаконна дейност, е предприета принудителна административна мярка /ПАМ/ – спиране от експлоатация на обекта, като е издадена Заповед №150 от 18.06.2018г. на Директора на РИОСВ Шумен.

Важен акцент през юни е извършването на 2 проверки по постъпил сигнал за замърсяване на р. Поройна в гр. Шумен, при магазин Практикер с оцветяване на водата в цвят синкаво – зелен. Установено е, че оцветяването на водата е залпово и кратковременно за около 20-30 минути. Не е установено конкретно заустване на отпадъчни води със същия характер във водния обект, информират от РИОСВ-Шумен.

Замърсяването е прекратено при първата проверка. Проверено е предприятие “Хартцвет” ЕООД, ползващо оцветители за хартия, като не е видимо установено заустване на отпадъчни води и осветяване бряг на прилежащ бряг и дъно на русло на началото на р.Енчева.

Дадени са превантивни предписания за недопускане изпускане на отпадъчни  води във воден обект. Обектът зауства в канализационна мрежа, показват данните на РИОСВ-Шумен.

 

Подобни

Leave a Comment

eleven − 8 =