Ръст при строежите на жилищни сгради в област Шумен

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 31 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 23 599 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради със 7 985 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 138.5%, жилищата в тях – над пет пъти, а общата им застроена площ е над четири пъти повече. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 51.9%, но при общата им застроена площ – намаление с 0.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта са по-малко с 3.1%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ са повече съответно със 103.0 и 97.8%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележат спад с 26.8%, а тяхната РЗП – с 84.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 263, София (столица) – 237, Бургас – 147, Варна – 145, и София – 122. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 646, Пловдив – 1 279, Варна – 868, Бургас – 445, и Кърджали – 336. По този показател област Шумен е на 7-мо място сред 28-те области в страната.

През второто тримесечие на 2019 г. в област Шумен е започнал строежът на 19 жилищни сгради, с 46 жилища в тях и с 4 832 кв. м обща застроена площ и на 24 други сгради с 6 453 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 137.5%, жилищата в тях – с 84.0%, а общата им застроена площ – с 19.6%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната разгъната застроена площ регистрират ръст съответно с 26.3 и 19.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 11.8%, жилищата в тях се увеличават с 35.3%, а разгънатата им застроена площ нараства с 1.9%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад както на броя им – с 4.0%, така и на общата им застроена площ – с 83.2%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 272, Пловдив – 155, София – 120, Варна – 112, и Стара Загора – 75.

Подобни

Leave a Comment

fourteen − 8 =