Сериозен спад в инвестициите в дълготрайни материални активи в област Шумен

Общо 242 млн. лв. са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен през 2016 година. Това съобщават от Статистика – Шумен.

В сравнение с предходната година намалението е в размер на 32.0%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 113 млн. лева. Следват секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) и сектор селско, горско и рибно стопанство, където разходите за придобиване на ДМА са по 43 млн. лева.

През 2016 г. е регистрирана промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 19.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 29.8%.

Същевременно се увеличават вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – със 7.0 пункта, за транспортни средства – с 6.0 пункта и за закупуване на земя – с 4.3 пункта, които формират съответно 37.6%, 14.4% и 9.3% от общия обем инвестиции в ДМА.

Подобни

Leave a Comment

seventeen − 6 =