Солени глоби за събирачите на билки, ако не представят годишен отчет до 20 януари

До 20 януари 2018 г. лицата, които осъществяват билкозаготвителна дейност, трябва да представят годишни отчети за предходната 2017 г. в РИОСВ – Шумен.

Отчетите трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в билкозаготвителните пунктове и складови бази. Издадените позволителни от съответните общини или горски/ловни стопанства също подлежат на проверка, съобщават от РИОСВ. За неподадени данни се предвижда глоба до 1000 лв. или имуществена санкция до 2500 лв.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на  количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

Подобни

Leave a Comment

1 × five =