Справка за населените места в община Шумен с нарушено водоподаване

с.Черенча въведен режим на водоподаване от 24.07.2019г. – в резултат от засушаването и високите температури, дебита на плитките водоизточници във водоснабдителната система е намалял и предвид завишената консумация в летния сезон, водата е недостатъчна и водоподаването във високите части на с.Черенча – нарушено. По тази причина с протокол, подписан от кмета на с.Черенча е въведено режимно водоподаване от 24.07.2019г. С писма с вх.№ 93-00-2100/29.10.2018г. и вх.№26-00-2337/09.08.2019г. сме внесли докладна записка до кмета на общ.Шумен с предложение за реализиране на мероприятия за подобряване на водоснабдяването в с.Черенча – община Шумен, като собственик на всички В и К съоръжения Публична Общинска собственост на територията на общината, да осигури необходимите средства за реализиране на подмяна на участъци с обща дължина 555м от вътрешна водопроводна мрежа с обща индикативна стойност 59103,32лв. с ДДС и за подмяна на участък от довеждащ водопровод с дължина около 575м с индикативна стойност 18525,81 лв. с ДДС. ;

с.Друмево проблеми с водоснабдяването на високата част на с.Друмево”. Тръбите са амортизирани и често аварират. В края на м.юли се извърши реконструкция на проблемен участък от напорния водопровод след ПС”Друмево-ІІІ подем” в свлачищен район. По време на реконструкцията водоподаването в с.Друмево бе нарушено в периода от 23 до 31.07.2019г. Локализирана и вече отстранена е авария по напорния водопровод в участък от шахтовия кладенец до ПС”Вехтово-ІІ подем”. В периода на локализиране на аварията водоподаването в с.Друмево и с.Вехтово бе нарушено, но след отстраняването й, водоподаването за селата се нормализира. В този период на годината е намален дебита на шахтовия кладенец. Аварии по вътрешната водопроводна мрежа в с.Друмево се отстраняват своевременно. За осигуряване на непрекъснато водоснабдяване към с.Друмево и с.Вехтово е необходимо да се извърши подмяна на напорния водопровод от шахтовия кладенец до напорните водоеми на двете села. Необходимо е собственика на водоснабдителната система, община Шумен да предприеме необходимите действия за осигуряване на финансиране и осъществяване на подмяната на водопровода.

с. Салманово въведен режим на водоподаване от 05.12.2018г- намален дебит на водоизточници и неустановени скрити течове. Водоснабдителната мрежа на с.Салманово в по-голямата си част е от амортизирани азбестоциментови тръби. По тази причина често се получават скрити течове, при което резервирания обем вода в напорните резервоари бързо се източва. В края на 2018г. е внесено предложение до кмета на община Шумен за осигуряване на финансиране и осъществяване на подмяната на части от уличната водопроводна мрежа.

с.Лозево въведен режим на водоподаване от 24.07.2019г поради намален дебит на водоизточниците и в същото време многократно увеличена консумация на потребителите. Проучват се възможности за увеличаване на водните количества.

с. Костена река нарушено водоподаване поради намален дебит на водоизточниците и множество възникнали аварии, които се отстраняват – 4бр. за 5дни.

с. Струйно нарушено водоподаване поради намален дебит на водоизточниците на ниската зона и нарушено водоподаване от ВС Тервел на висока зона .

Подобни

Leave a Comment

two × 3 =