Стартира проект “Решаваме заедно в Община Каспичан”

Проектът “Решаваме заедно в Община Каспичан” се финансира от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ и е в размер на 87 241.32 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Проектът ще се реализира на територията на Община Каспичан от Фондация „АДЕЛЕ“ в партньорство с Oбщина Каспичан и ще бъде със срок за изпълнение 16 месеца.
Целта му е повишаване активността на представителите на гражданското общество в процесите на взаимодействие с общинската администрация. Дейностите по проекта „РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН“ са насочени към активизиране и удовлетворяване потребностите на всички целеви групи в Община Каспичан.

Чрез дейностите ще бъде събрана база данни и ще бъде направен анализ на досега съществуващите форми, средства и методи на взаимодействие между управляващи и управлявани в Община Каспичан. Ще бъде направена оценка на това взаимодействие както от страна на администрацията, така и чрез анкетиране сред широк кръг представителите на гражданското общество във всяко от деветте населени места на Общината.

Чрез провеждането на дискусия под формата на „КРЪГЛА МАСА“ ще бъде активизиран неправителствения сектор за генериране на нови идеи и предложения за взаимодействие с общинската администрация. След проучване и анализиране на добри практики в 10 малки, европейски общини и на базата на анализите от общинската администрация и представителите на гражданското общество ще се формулират препоръки и ще бъде създадена иновативна методика, като инструмент за по-добро взаимодействие. Методиката ще бъде представена на Конференция с участието на всички заинтересовани страни.

Подобни

Leave a Comment

4 × 4 =