Статистика: Шумен запазва 10-то място като град по брой население

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Шумен е 172 262 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 93 души, или с 0.05%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.

Териториалното разпределение на населението в област Шумен е неравномерно. В пет от общините – Венец, Каспичан, Хитрино, Никола Козлево и Смядово то е под 8 000 души и в тях живее 19.6% от населението на областта. В останалите пет общини са съсредоточени 80.4% от населението.

Най-малка е община Смядово – 6 000 души (6 062 към 31.12.2018 г.), а най-голяма – община Шумен – 87 152 души (87 252 към 31.12.2018 г.).

В сравнение с 2018 г., увеличение на населението има в общините Каолиново, Хитрино, Никола Козлево и Върбица, като увеличението е най-голямо в община Каолиново – с 2.0%. Най-значимо намаление е регистрирано в общините Велики Преслав и Нови пазар – съответно с 1.5 и 1.3%.

Към 31.12.2019 г. населените места в област Шумен са 151, от които осем са градове, а 143 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение. В градовете живеят 105 478 души, или 61.2%, а в селата – 66 784, или 38.8% от населението на областта. В сравнение с предходната 2018 г. населението в градовете намалява с 0.4%, а в селата се увеличава с 0.5%.

Към края на 2019 г. в областта няма напълно обезлюдени населени места. В 16 села живеят до 100 души, а в седем от тях – до 50 души. Най-малкото населено място е село Беджене (8 души), следвано от селата Становец и Омарчево (с по 25 души).

Към 31.12.2019 г. 43.8% от населението в областта е съсредоточено в гр. Шумен, който по брой на населението – 75 442 души, запазва десетото място в страната, след гр. Добрич (82 240 души) и преди гр. Перник (72 241 души). Спрямо 2018 г. населението в областния град намалява с 58 лица. Процесът е характерен и за други областни центрове в страната, като сред първите десет по големина увеличение на населението е регистрирано за София и Пловдив.

Сред останалите седем града в област Шумен, единственият с население над 10 хил. души е гр. Нови пазар – 11 086 (11 315 към 31.12.2018 г.). Най-малък е гр. Плиска – 804 души (823 души през 2018 година).

Подобни

Leave a Comment

4 × 4 =