Търси се: Секретар за Община Шумен

От Община Шумен обявиха конкурс за секретар. Срокът за подаване на документите е 15.08.2017 г. до 16:00 часа.

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

1.Степен на завършено образование – магистър;
2.Професионална област – право, правоспособен юрист;
3.Ранг II младши или 5 години професионален опит.

Начин на провеждане на конкурса:
1.Защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
2.Интервю

Документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат
2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен на бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
Срокът за подаване на документите е до 16:00 часа на 15.08.2017 година.

Подобни

Leave a Comment

four × 3 =